Skip to content

บทเทศน์พิธีบูชาขอบพระคุณ ของพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟีโลนี่

ณ วัดคาทอลิกอัสสัมชัญ หมู่บ้านแม่ปอน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2019

โอกาสที่ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด เฟโลนี  สมณมนตรีของกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน พร้อมกับอาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน-นาม พระสมณทูตประจำประเทศไทย  ได้มาเยี่ยมวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยการนำของคุณเจ้าฟรั้งซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ และพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย หลังพิธีการต้อนรับแล้วได้ถวายบูชาขอบพระคุณร่วมกับบรรดาบาทหลวง นักบวชและสัตบุรุษ โดยเฉพาะชาวปาเกอะญอเป็นจำนวนมาก ในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่ โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้เทศน์ให้ข้อคิดแก่สัตบุรุษและผู้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณว่า

 

 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยน. 14:23)

 

พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสตเจ้า

ขอความชื่นชมยินดี และสันติสุขของพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพอยู่กับลูกๆทุกคน

พ่อขอขอบคุณพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และพี่น้องบาทหลวงแห่งสังมณฑลและนักบวชของหมู่บ้านแห่งนี้ ผู้ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

พ่อขอทักทายคริสตชนผู้มีความเชื่อซึ่งอยู่ที่นี้เช้านี้ด้วยความรัก  ช่างเป็นความยินดีอันพิเศษของพ่อที่ได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับลูกๆทั้งหลาย

พ่อยินดีที่อยากจะบอกลูกๆว่า องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ฝากคำทักทาย ความคิดถึงและขอยืนยันถึงความใกล้ชิดทางฝายจิตของพระองค์ท่านแก่ลูกๆทุกคน

ขอพ่อได้แบ่งปันข้อคิดจากบทอ่านของวันนี้ ในหัวข้อของการแพร่ธรรม การประกาศพระวรสาร อันเป็นพันธกิจของพระศาสนจักร

เราในฐานะคริสตชน เรามีพันธกิจในการประกาศถึงเรื่องราวของพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นผู้ไถ่โลก  ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตของเราทุกคน ทีต้องรับผิดชอบต่อการเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อของเรา

ในบทอ่านที่หนึ่งเราได้ฟังถึงการเป็นผู้แพร่ธรรมของนักบุญเปาโลและบารนาบัสเพื่อนร่วมเดินทางของท่าน กิจการของพวกท่านคือ การประกาศให้กับบรรดาผู้ซึ่งไม่เคยได้ยินถึงข่าวดีของพระเจ้า แต่หลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว พระเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ เปาโลและบารนาบัสได้เข้าร่วมกับบรรดาอัครสาวกในการประกาศพระวรสารแห่งการรอดให้กับบรรดาผู้ที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า ทั้งสองได้ทำการแพร่ธรรมด้วยความสุภาพ เรียบง่าย และปราศจากความกลัว พวกเขาได้รักษาชายพิการแต่กำเนิด เชื้อเชิญผู้คนให้กลับมามาหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตผู้ทรงสร้างโลก

บทพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสว่า… “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยน. 14:23)

 

ในฐานะคริสตชน เราได้รับเรียกมาสู่ครอบครัวใหม่ของพระเจ้า เพื่อรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และเพื่อสอน เพื่อจะให้เกิดผล ซึ่งเป็นผลมาจากชีวิตของเราที่เป็นชิดสนิทกับพระคริสต์ และกับพระศาสนจักรซึ่งพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเราและทรงประทานพระจิตให้กับเรา พระองค์ได้ทรงสัญญา พระองค์ได้เรียกเราจากหลายส่วนของโลก และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร และส่งให้ไปเทศน์สอนพระวรสารให้กับบรรดาประชากร

เป็นองค์พระจิตเจ้า ผู้ซึ่งเป็น “ผู้ชี้นำ” ที่พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้ พระองค์ทรงเรียกให้เรามาและเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร และถูกส่งไปป่าวประกาศพระวรสารให้แก่ชนชาติต่างๆ

พระศานจักรยังคงสานต่อพันธกิจเดียวกันของพระผู้ไถ่ พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องมือแห่งความรอดของมนุษยชาติ โดยผ่านทางพระศานจักร พระเจ้าได้มอบหมายพันธกิจแห่งการป่าวประกาศพระวรสารให้กับบรรดาคริสตชนที่มีความเชื่อ ซึ่งการประกาศอาจเป็นไปในหนทางหรือศักยภาพที่แตกต่างกัน

 

พี่น้องที่รัก

ลูกได้รับของขวัญแห่งความเชื่อโดยผ่านทางศีลล้างบาป และในฐานะคริสตชน ลูกได้รับเรียกให้รักษาความเชื่อให้มีชีวิตชีวา และต้องทำให้ความเชื่อนี้เติบโตขึ้นเพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยาน เฉกเช่นบรรดาอัครสาวก ลูกได้รับเรียกให้แบ่งปันความเชื่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักพระเจ้า การประกาศความเชื่อเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคน

มีอีกหลายคนที่มีความหิวกระหายในการที่จะฟังพระวรสาร ดังเช่นนักบุญเปาโล และบาร์นาบัส ลูกมีพันธกิจในการแนะนำพระเยซูเจ้าให้กับเพื่อนบ้านของลูกที่ยังไม่รู้จักพระองค์ โดยอาจจะเป็นผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับลูก ในที่ทำงาน ที่โรงเรียน ที่โรงพยาบาล โดยผ่านทางการพูดคุย หรือการพบปะกับพวกเขา ลูกอาจจะหาโอกาสในการที่นำเสนอพระเยซูเจ้าต่อพวกเขา และถ้าเขาตอบรับพระเยซูเจ้า พระองค์ก็จะประทับอยู่กับพวกเขา ลูกแต่ละคนที่อยู่ ณ ที่นี้สามารถที่จะมีข้อตั้งใจ บอกกับพระเยซูว่า ลูกจะพาคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์มาหาพระองค์สัก หนึ่งคน หรือสองคน  และโดยวิธีพาคนมาหาพระเยซูแบบนี้ เป็นการประกาศถึงความเชื่อของลูก

ในพันธกิจของลูกในการประกาศถึงพระเยซูเจ้า องค์พระจิตเจ้าจะเป็นเพื่อนและนำทางลูก หลังจากที่บรรดาอัครสาวกได้รับพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเต(วันสมโภชพระจิตเจ้า) บรรดาอัครสาวกได้ออกไปประกาศพระวรสารให้กับผู้ที่ไม่รู้จักกับพระเยซูเจ้า ดังนั้นพันธกิจของลูกนั้นเรียกร้องความกล้าหาญและแสงสว่างจากองค์พระจิตเจ้า

ความแข็งแกร่งแห่งชีวิตแห่งความเชื่อของลูก เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการประกาศพระวรสาร  การเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมต่างๆในวัดเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้มีความเชื่อที่แข็งแกร่ง การอ่านพระคัมภีร์จะช่วยลูกให้รู้จักมากขึ้นถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่เผยแสดงในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในพระบุคคลของพระเยซูเจ้าในฐานะบุตรพระเจ้า

กิจการแห่งความรักหรือความเมตตาที่มีต่อเพื่อนพี่น้องที่ขัดสนในหมู่บ้านของลูกๆ จะเป็นการมีส่วนในการเป็นประจักษ์พยานแห่งบทบัญญัติแห่งความรัก เมื่อลูกได้แสดงออกถึงการใส่ใจต่อผู้อื่นหรือแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อผู้ที่เป็นทุกข์ นั่นคือ ลูกได้แสดงความรักต่อพระเยซูเจ้านั่นเอง

ขอให้พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตครอบครัวของลูก ภาวนาต่อพระเยซูเจ้าเสมอ  ครอบครัวที่สวดภาวนาด้วยกัน ก็ใช้ชีวิตร่วมกัน พระเยซูเจ้าทรงประทานแม่ของพระองค์ให้เป็นแม่แห่งมนุษยชาติ ขอให้ลูกฝากฝังครอบครัวของลูกไว้ภายใต้คำแนะนำและการปกป้องคุ้มครองของพระแม่ พระนางทรงเป็นแบบอย่างของความเชื่อคริสตชน เพราะพระนางได้ตอบรับต่อแผนการของพระเป็นเจ้าในการเป็นแม่ของพระผู้ไถ่ด้วยความสุภาพถ่อมตน พระนางทรงเป็นแบบอย่างแห่งความหวังโดยที่พระนางได้เชื่อในพลังของพระเจ้า พระแม่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักโดยการที่มอบตัวพระนางเองทั้งหมดในความรักของพระเจ้า

ให้เราวอนขอโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระแม่  ผู้ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งการแพร่ธรรมใหม่ เพื่อว่าพระแม่จะอยู่เคียงข้างเราในพันธกิจของงคริสตชนของพวกเรา

เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน

.... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………