Skip to content

 

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด  ฟิโลนี

ถึงบรรดาบาทหลวง นักบวช  ครูคำสอน  และผู้นำฆราวาสของหมู่บ้าน

ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

 

ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15)

พี่น้องชาย หญิงที่รักในพระคริสตเจ้า

        พ่อดีใจที่พบพวกท่านระหว่างมาเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่   พ่อขอบใจบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  ในการเชิญมาครั้งนี้  ไม่สามารถเยี่ยมได้ทั่วทุกสังฆมณฑลที่นี่

บัดนี้ สังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นสังฆมณฑลแม่  เพราะเหตุว่าได้ให้กำเนิดสังฆมณฑลใหม่ คือ    สังฆมณฑลเชียงรายเมื่อปีที่แล้ว  พ่อจึงขอยินดีกับบิชอปโยเซฟ วุฒิเลิศ  แห่ล้อม  สมณประมุขของสังฆมณฑลใหม่แห่งเชียงราย  และทุกคนที่สังกัดพระศาสนจักรใหม่

การตั้งสังฆมณฑลใหม่ เชียงราย  แสดงว่าพระศาสนจักรกำลังเติบโต  และเรามีความสุข เหมือนพ่อและแม่มีความสุขที่เห็นลูกเติบโตในครอบครัวของตน

ในเรื่อง ธรรมชาติของเราคือ ธรรมทูต  พ่อขอชื่นชมกับพวกท่านทุกคน : บรรดาบาทหลวง    ธรรมทูต  นักบวชชาย หญิง  เป็นพิเศษบรรดาครูคำสอน  และผู้นำของหมู่บ้านต่างๆ ที่ร่วมมือกันประกาศข่าวดี  ภายใต้การนำของบิชอป  พ่อต้องการให้กำลังใจพวกท่านทุกคน  ให้ทำมากขึ้นในงานธรรมทูตที่มีคุณค่านี้

ความเติบโตของพระศาสนจักรที่นี่ และการตั้งสังฆมณฑลใหม่เชียงราย  ประการแรก ความพร้อมของประชาชนในดินแดนนี้  ต้อนรับข่าวดีของพระเยซูเจ้า  และประการที่ 2 มีผู้ร่วมงานมากมายช่วยงานอภิบาลในพื้นที่  ขอบใจทุกคนที่ร่วมมือกันในงานธรรมทูต

ในเทศกาลปัสกาน่ายินดีนี้  เราฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้า  เราก็ควรต่องานพันธกิจการประกาศข่าวดี  ระลึกถึงคำสั่งของพระองค์ที่ว่า  “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง”

การติดตามบรรดาอัครสาวก  ปัจจุบันนี้ก็คืองานของพระศาสนจักรสากล  ไปประกาศพระวรสาร  ภายใต้การนำของสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้สืบตำแหน่งนักบุญเปโตร  และคณะบิชอป  สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรมีความรับผิดชอบในพันธกิจของพระผู้ไถ่  งานการประกาศข่าวดีไม่จำกัดเฉพาะบรรดาผู้อภิบาลและนักบวชเท่านั้น

ชาวคาทอลิกทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาป ได้รับเรียกส่วนตัวโดยพระจิตเจ้าให้ทำส่วนของตน  เพื่อพระอาณาจักรพระเจ้ามาถึง

ในฐานะประมุขท้องถิ่น บิชอปสังฆมณฑลมีความรับผิดชอบวางแผน  และรับรองโครงการอภิบาล  เพื่อพันธกิจการประกาศข่าวดี  และมอบหมายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม

พื้นที่การประกาศข่าวดี  งานประกาศข่าวดี เป็นงานเดียว  แต่ก็ซับซ้อน  สามารถพัฒนาในหลายวิธีที่แตกต่างกัน  มิติการอภิบาลของภาค (เหนือ) นี้  ประการแรก  มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ หลายเผ่า  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตน

โครงการงานธรรมทูต  จึงต้องมีการศึกษาอย่างเอาใจใส่  เคารพความเชื่อ ประเพณี  คุณค่าวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่  อาศัยคำสอนคริสตชน

เป็นพิเศษ  เราควรสนใจสภาพแวดล้อมของชาวพุทธ  ซึ่งเป็นส่วนมากของประเทศ  การศึกษาหลักคำสอน  ในฐานะปรัชญาชีวิตจิต  จะช่วยทำให้ชื่นชมคุณค่า วิถีชีวิตแบบพุทธ  เช่น  ความรักเมตตา  ความยินดี  ความเห็นใจ  อหิงสา  (ไม่นิยมความรุนแรง) ความอดทน  ความสามัคคี ฯลฯ

ยิ่งกว่านั้น  การเปลี่ยนแปลงในสังคม  แนวโน้มต่างๆ สิ่งท้าทายทางสังคม  วิธีคิด  แนวชีวิตแบบสัมพัทธ์นิยม  มันเปลี่ยนระบบคุณค่าของสังคม  การเข้าใจเรื่องการแต่งงาน  และครอบครัว  ด้านมืดของเครือข่ายสื่อสังคม  เรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาในงานละเอียดอ่อนของประกาศข่าวดี

 

ประจักษ์พยานชีวิต ฐานะเป็นรูปแบบแรกของการประกาศข่าวดี

สาระสำคัญของพระวรสาร คือ เมตตารักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ  ดังที่ได้เผยแสดงในพระเยซู คริสตเจ้า  พระองค์ทรงเป็นพระพักตร์มนุษย์ที่แสดงถึงความเห็นใจของพระเจ้า  ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป ต้องเป็นพยานชีวิตถึงความรักนี้ของพระเจ้า

รูปแบบแรกของการประกาศข่าวดี  คือ ประจักษ์พยาน  ประชาชนทุกวันนี้ไว้วางใจการปฏิบัติให้เห็นมากกว่าการเทศน์สอน  ชอบประสบการณ์มากกว่าการสอน  ในกิจการมากกว่าทฤษฎี  การเป็นประจักษ์พยานชีวิตคริสตชน  จึงเป็นรูปแบบแรกที่สำคัญ

พระคริสตเจ้าทรงเป็นประจักษ์พยานดีเลิศ  และรูปแบบของพยานชีวิตคริสตชนทุกคน : ชีวิต พันธกิจ  การสิ้นพระชนม์  และการกลับคืนพระชนมชีพ  ทั้งหมดเป็นประจักษ์พยานถึงความรักเมตตาของพระเจ้า  คือแผนการไถ่กู้มนุษยชาติของพระเจ้า  พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ  และทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์  ดังนั้นให้เราเพ่งมองไปยังพระองค์  (ฮบ 12:2)

 

การเสวนา ฐานะหนทางของพันธกิจ

การประกาศข่าวดี  เกี่ยวข้องกับการเสวนาด้วย  การเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจการประกาศข่าวดี  การเสวนามิได้เป็นสิ่งขัดขวางพันธกิจ “สู่ปวงชน”

การประกาศข่าวดีของเรา  มุ่งสู่ผู้ที่ไม่รู้จักพระคริสตเจ้าและพระวรสาร…พระศาสนจักรสนับสนุนการเสวนากับพี่น้องชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาอื่นๆ จำเป็นต้องมีการอภิบาลในบริบทที่มีหลายศาสนาในภูมิภาคนี้

การเสวนา จุดประสงค์เพื่อสันติภาพ  และความสามัคคีในสังคม

บรรดาบาทหลวง ผู้อภิบาลสัตบุรุษคริสตชน

ในฐานะผู้ร่วมงานของบิชอป  อาศัยศีลบวช  พวกท่านจึงมีส่วนร่วมงานของพระศาสนจักร ของขวัญฝ่ายจิตที่บรรดาบาทหลวงได้รับ  มิใช่เพื่อพันธกิจแบบแคบๆและจำกัด แต่เป็นสากล  เพราะบาทหลวงทุกคนมีส่วนร่วมในพันธกิจสากลที่พระคริสตเจ้าได้มอบให้แก่บรรดาอัครสาวก (PO ข้อ 10)

วัดจึงเป็นสถานที่  สถานที่ปฏิบัติงานธรรมทูตของพระศาสนจักรอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้อภิบาล  ผู้รับผิดชอบชุมชนคริสตชน  ร่วมงานธรรมทูตในระดับวัด  โดยร่วมมือกับบรรดานักบวช ครูคำสอน และผู้นำฆราวาส  การอบรมสัตบุรุษฆราวาส  เป็นหน้าที่สำคัญของบาทหลวงเจ้าอาวาส  ดังนั้น  การเอาใจใส่อภิบาลสัตบุรุษจึงเป็นงานสำคัญ

 

 

 

งานของนักบวชชายหญิง

น่าประทับใจที่ทราบว่าภาคนี้มีธรรมทูต  และนักบวชหลายคณะร่วมงานมิสซัง  สมาชิกนักบวชอุทิศตนรับใช้พระศาสนจักร  พวกท่านต้องมีส่วนพิเศษในกิจการธรรมทูต  ในแบบที่เหมาะสมกับสถาบันของท่าน (พันธกิจพระผู้ไถ่ 69)

ประวัติศาสตร์ของงานธรรมทูตได้พิสูจน์ให้เห็นว่า บรรดานักบวชทั้งชายและหญิงได้มีส่วนช่วยมากในการประกาศข่าวดีสู่ประชาชน  พันธกิจ “สู่ปวงชน” ให้โอกาสพิเศษแก่สมาชิกนักบวชชายหญิง  เพื่องานอภิบาลบังเกิดผล  เราคิดถึงบรรดาผู้ประกาศข่าวดียิ่งใหญ่ทั้งชายและหญิง  แสดงว่าเพื่อเผชิญกับสังคมปัจจุบัน  จำเป็นต้องมีผู้อุทิศตนแด่พระเยซูเจ้าและพระวรสาร

มีงานหลายอย่างที่สมาชิกนักบวชและธรรมทูตได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าต่อประชาชน  การบริการมีหลายด้าน เช่น  การศึกษาแก่เด็กๆ การดูแลสุขภาพ  การช่วยคนจน  เด็กกำพร้า   ผู้ต้องการความช่วยเหลือและถูกสังคมทอดทิ้ง  ทั้งหมดนี้มีนักบวชชายหญิง ช่วยงานบริการด้วยความรัก

หลายสถาบันได้ตอบรับการขอร้องงานธรรมทูตนี้  พ่อชื่นชมที่พวกท่านร่วมมือด้วยใจกว้างในภาคนี้  ซึ่งปัจจุบันรวม 2 สังฆมณฑล คือ เชียงใหม่ และเชียงราย

 

กระแสเรียกพิเศษเป็นครูคำสอน

น่าประทับใจที่รู้ว่ามีครูคำสอนเป็นจำนวนมาก (ทั้งเต็มเวลาและบางเวลา)  มีส่วนในงานธรรมทูตในภาคนี้  สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน  เห็นคุณค่าบทบาทของครูคำสอนในแดนธรรมทูตนี้ เราสนใจครูคำสอนเป็นพิเศษ เพราะพวกท่านช่วยงานการประกาศข่าวดี ภายใต้การชี้แนะของเจ้าอาวาส

พระศาสนจักรตระหนักดีถึงกระแสเรียกครูคำสอน  ที่บิชอปเป็นผู้แต่งตั้ง  ครูคำสอนในแดนมิสซังมีลักษณะของตน  มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ  การเรียกจากพระจิต  พันธกิจของพระศาสนจักร  การร่วมมือกับคำสั่งของบิชอป  และเชื่อมโยงพิเศษกับกิจการธรรมทูต “สู่ปวงชน”  (คู่มือครูคำสอน  ข้อ 2) ครูคำสอนมีบทบาท คือ การประกาศพระวรสาร  การร่วมก้าวเดินกับคริสตังสำรอง กับผู้รับศีลล้างบาปใหม่  บนหนทางให้บรรลุวุฒิภาวะสมบูรณ์ในความเชื่อ และในชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์  ถ้าจำเป็นยังมีการ    มีส่วนในการพัฒนามนุษย์  การสอดแทรกความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมและการเสวนาในพื้นที่

บรรดาผู้นำหมู่บ้าน พ่อดีใจที่พูดกับบรรดาผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ที่นี่ ท่านเป็นพยานถึงบทบาทฆราวาสในกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร

ขอขอบใจในความร่วมมือกับบรรดาบาทหลวง ในหมู่บ้าน  พวกท่านรู้จักชาวบ้านในท้องที่  ความเชื่อศาสนา  และประเพณีฝ่ายจิตใจ  ท่านสามารถช่วยแนะนำพระคริสตเจ้าแก่พวกเขา  การเสวนากับผู้มิใช่คริสตชนในหมู่บ้าน  ก็สามารถช่วยสร้างสันติ  และความสามัคคีกับชาวบ้านด้วย

การมีส่วนร่วมของพวกท่านในเรื่องเหล่านี้  มีผลกับประชาชนในหมู่บ้าน  ก็เป็นการแสดงออกถึงมิติด้านสังคมของพระวรสาร

 

พี่น้องชายหญิงที่รัก

เราต้องไตร่ตรองว่า  พันธกิจของเราฐานะผู้ได้รับศีลล้างบาปในทวีปเอเชีย  เป็นพันธกิจที่จำเป็นจริง  เป็นพิเศษในความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและศาสนาหลากหลาย  ข้อเท็จจริงทางโลกที่เกี่ยวกับครอบครัวและการงาน  เมื่อเราต้องเป็นพยานความเชื่อ  ต่อพี่น้องที่มิได้รับศีลล้างบาปจำนวนมาก  ที่มีความคิด และวิถีชีวิตของพวกเขา  หลายครั้งถ้าไม่ขัดแย้งกับพระวรสาร  และศักดิ์ศรีมนุษย์  ดังนั้นชีวิต  คริสตชนจึงเป็นเครื่องหมายและการท้าทาย เพื่อแสวงหาความหมายแท้ของการเป็นอยู่

พระคริสตเจ้าทรงเรียกพวกท่านในฐานะบาทหลวง  นักบวช  ครูคำสอน  และผู้นำฆราวาส ให้รับใช้พระศาสนจักร  พระคริสตเจ้าทรงเป็นเนื้อหาสาระของพันธกิจของท่าน  เพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านให้    ประกาศพระคริสตเจ้า  เป็นแสงสว่างของนานาชาติ  และประกาศสารแห่งความรอดพ้น

จุดประสงค์ของการมาเยี่ยมของพ่อที่นี่ เพื่อพบท่านทุกคน  สนทนากัน  และเพื่อให้กำลังใจท่าน  ในพันธกิจการประกาศความเชื่อ  พร้อมด้วยพลังที่ได้รับการฟื้นฟู

ขอบใจทุกท่านที่ร่วมงานสำคัญของพระศาสนจักร  ขอถือโอกาสนี้  ให้กำลังใจทุกคนในงานที่มีคุณค่านี้  พร้อมด้วยการอุทิศตนที่ได้รับการฟื้นฟู

 

ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน

 

 

DSC_9709 .... …………………………………

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง