Skip to content

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บาทหลวงคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ได้จัดฉลองนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ ผู้ตั้งคณะประจำปี ที่วัดน้อยบ้านเบธาราม พร้อมกันนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตนักบวชให้กับสมาชิกคณะ 3 องค์ คือ คุณพ่อมงคล เจริญธรรม คุณพ่อชาญ กุ๊นุ๊ คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ พร้อมกันนี้มีพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของ บร.ยอห์น วีรพงศ์ อยู่แฮ สัตบุรุษบ้านแม่ออน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

โอกาสนี้ คุณพ่อมงคล เจริญธรรม ได้ให้ข้อคิดว่า “ชีวิตนักบวชต้องสุภาพ ถ่อมตน เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าไม่ระวังตัวก็จะมีโอกาสกลายเป็นฟารีสีรุ่นใหม่ได้ง่ายมาก การเป็นบาทหลวงต้องเป็นผู้รับใช้ และอำนาจที่ได้รับมอบคือการรักและรับใช้ แน่นอนจะต้องเทศน์สอนแต่ที่สำคัญคือสอนด้วยชีวิต ตลอด 25 ปีในชีวิตนับกวช สอนให้เราเข้าใจว่าพระองค์เป็นผู้เติมเต็มให้กับเรา พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้สำหรับผู้มีปรีชาแต่เปิดเผยให้กับต่ำต้อย และเรียกเลือกเราให้มาเป็นเครื่องมือในการประกาศพระวาจาของพระองค์ การเป็นบาทหลวงนั้นเราต้องชำระตนเสมอ และ เป็นโอกาสที่ได้ไตร่ตรองและถามตัวเองว่า ที่ผ่านมาได้ให้อะไรกับคนอื่นบ้าน มีอะไรที่ได้ออกไปจากตัวเองเพื่อคนอื่น เมื่อเรารักและรับใช้กันและกันแล้วก็จะเป็นการสร้างพระอาณาจักรของพระองค์”

.... …………………………………