Skip to content

ฝ่ายงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมสื่อมวลชนคาทอลิกสภาบิชอปอีตาลี จัดอบรมการผลิตวีดีโอสั้น เพื่อการแพร่ธรรม ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2019 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปาโล เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสภาบิชอปอีตาลีให้การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีการอบรมสองรอบ ทั้งการผลิตวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ และจากเครื่องบันทึกวีดีโอทางการ

โอกาสนี้ คุณเปาโล ได้ให้ข้อคิดว่า ปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีบทบาทต่อสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะ Social Media ทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปัจจุบันเยาวชนหลายคนหันไปหมกมุ่นกับสื่อ Social Media มากกว่าการเข้าร่วมในพิธีกรรมที่วัด ดังนั้นเป็นคำถามว่า เราในฐานะผู้ลิตสื่อจะต้องผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน จะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นเครื่องมือในการแพร่ธรรมประกาศข่าวดี ชักจูงให้เด็กเยาวชนหันกลับมาเข้าวัดร่วมพิธีกรรมสวดภาวนามากขึ้น

ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้มาจากตัวแทนจาก 3 สังฆมณฑลภาคเหนือ ประกอบด้วยเชียงใหม่ เชียงราย และนครสวรรค์ จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ 5 คน เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและครูคำสอนจากเขตวัดเพชรบูรณ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 8 คน และเจ้าหน้าที่ครูคำสอนจากวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แพร่ สังฆมณฑลเชียงราย 1 คน

.... …………………………………