Skip to content

การสืบสานความเชื่อ 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่สู่พันธกิจคริสตชน

ในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาแผนกสตรี โดยการนำของคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคมร่วมกับทีมงานแผนกสตรีสังหมณฑลฯ และคระกรรมการสตรี  ได้จัดให้มีการสัมมนาประจำปีผู้นำสตรีสังฆมณฑลขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2019 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้นำสตรีแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็นโดยเฉพาะเพื่อสืบสานความเชื่อคริสตชนในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อจะได้ทบทวนประวัติศาสตร์งานแพร่ธรรมของสังฆมณฑลเชียงใหม่และหาแนวทางเพื่อจะได้สืบสานความเชื่อคริสตชนและดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศข่าวดีใหม่ให้เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้น

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาครั้งนี้ และได้รับการแบ่งปันเกี่ยวกับ 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่และข้อท้าทายในการประกาศข่าวดีใหม่ของสตรีโดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา ต่อด้วยทบทวนประวัตศาสตร์และการเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อจากตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลินแห่งสภาพโรมัน,ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (มารีนา) และซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “สตรีกับการสร้างสันติ” โดยซิสเตอร์ศรีพิพม์ ซาเวียร์ จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาแผนกสตรี

สตรี2 .... …………………………………

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง