Skip to content

– Rev. Giovanni Zimbaldi
บาทหลวง คณะธรรมทูตปีเม (PIME) Pontificium institutum Missionum Exterarum
ที่พระเป็นเจ้าเรียกท่านกลับไปหาพระองค์แล้ว ขอพระเป็นเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของท่าน สู่สวรรค์นิรันดรในอ้อมพระหัตถ์ของพระบิดา
(เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.20 น.

ประวัติคุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี

คุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี เป็นบุตรของนาย Felice กับ นาง Josephina คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน เกิดเมื่อวันท่ี่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ที่เมือง Milan ประเทศอีตาลี พอโตขึ้น ได้เข้าเียนที่โรงเรียนในตัวเมืองใกล้ๆ หมู่บ้านและจากการที่พ่อแม่เป็ฯคนศรัทธา ่จึงได้มีโอกาสเข้าวัดและช่วยมิสซาเป็นประจำ และจากการทืี่ได้เห็นตัวอย่างของคุณพ่อเจ้าวัดในขณะนั้น คือ คุณพ่อ Aldo Bollini  คุณฑ่อโจวันนี ซิมบัลดี จึงได้ถามคุณฑ่อเจ้าวอาวาสว่าอยากเป็นบาทหลวงจะต้องอย่างไร คุณพ่อ เจ้าอาวาสได้แนะนำให้สมัครเข้าเป็นเณร ในที่สุดก็สมาครเข้าเป็ฯเณรในบ้านเณรพระหฤทัย ของคณะปีเม

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมแล้ว ก็หยุดเรียนเพื่อเข้าเป็นโนวิส 1 ปี จากนั้นเข้าศึกษรต่อในบ้านเณรใหญ๋อขงคณะปีเมที่เมืองมิลาน ประเทศอีตาลี หลังจากเรียนจบที่บ้านเณรใหญ่แล้ว ใน่วันท่่ี่ 28 มิถุนายน 1953 ก็ได้บวชเป็ฯบาทหลวงในคณะปีเม แต่ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ หลังจากชวชเป็ฯบาทหลวงในคณะปีเม แต่ต้องขออนุญาตที่กรุงโรม ก่อนเนื่องจากว่าอายุนยังไม่ถึง 25 ปี ซึ่งจะต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ หลังจากบวชเป็ฯบาทหลวงแล้ว  ทางคณะได้ให้คุณพ่อทำงาน่ในบ้านเณรเล็กของคณะเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้น ถูกส่งไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเ้ทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี หลังจากเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ทางคณะได้ส่งคุณพ่อไปเป็นมิชฃันนารีที่ประเทศพม่า (เมียนมาร์ในปัจจุบัน) ทำงานกับชาวเขาเผ่าลสหู่ที่เมืองเชียงตุง และเมืองบป๊อก ประเทศพม่า เป็ฯเวลา 8 ปี ซึ่งการเดินทางระหว่างเมืองบเชียงตุกฃบงกับเมืองป๊อกนั้น ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 4 วัน หลังจากนั้นไปเป็นเจ้าอาวาสที่เืองยอ ปรพเทศพม่าเช่นเดียวกันอีก 4 เดือนก่อนที่วีซ๋าจะหมดอายุ และทางรัฐบาลพม่าไม่ได้ต่อวีซ๋าให้อีก จึงจำเป็ฯต้อออกจากประเทศพม่า และกลับประเทศอีตาลี เมืองกลับประเทศอีตาลีแล้วทางคณะได้แต่งตั้งห้ทำงานในบ้านเณรของคณะที่เมืองมิลาน  เป็นอธิการบ้านเณร 3 ปี แล้วจึงย้ายไปเป็นอธิการบ้านเณรใหญ่ของคณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมือง Detroit รัฐ Michican เป็นเวลา 3 ปี

ปลายเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1972 คุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย  รุ่่นเดียวกับคุณอังเยโล กัมปาญอลี  อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แพร่ และคุณพ่อซิลวาโน  อดีตอาจารย์ประจำวิทยาลััยแสงธรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำงานแพร่ธรรมกับชาวเขาเผ่าลาหู่ในประเทศไทย ซึ่งคุณพ่อเคยทำงานแพร่ธรรมกับชาวลาหู่ที่ประเทศพม่ามาก่อนหน้านี้แล้ว 8 ปี ในที่สุดคุณพ่อได้มาทำงานกับชาวลาหู่ที่อำเภอฝางนี้ต่อจากคณะเบธารามที่เข้ามาทำงานกับพี่น้องชนเผ่าลาหู่ก่อนแล้ว และได้ถอนตัวออกไปเพื่อให้คณะปีเมได้เข้ามาทำงานกับชนเผ่าลาหู่ต่อไป

คุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี หรือที่พวกเราเรียกว่าพ่อปู่ เป็นคุณพ่อที่เอาใจใส่ต่องานแพร่ธรรมและอภิบาลดังชุมพาบาลที่ดี เอาใจใส่ทั้งด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ด้วยการสร้างศูนย์คาทอลิกที่วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง ได้สร้างบุคลากรครูคำสอนชาวลาหู่เพื่อกลับไปทำงานในหมู่บ้าน สร้างผู้นำคริสตชนตามหมู่บ้าน ได้ได้ให้มีตารางเวลาออกเยี่ยมกลุ่มคริสตชนตามวัดบนดอยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จัดให้มีการอบรมและเข้าเงียบครูคำสอนเป็นประจำทุกปี ในที่สุดงานแพร่ธรรมของคุณพ่อได้แพร่ขยายไปยังเขตอำเภอแม่สรวย เขตเทอดไทย จังหวัดเชียงราย และเขตอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้ติดตามพี่น้องคริสตชนที่เป็นลูกวัดทั้งที่อพยพย้ายถิ่นฐานในการประกอบอาชีพแม้จะไกลถึงจังหวัดภาคใต้ที่ภูเก็ต ท่านก็จะไปติดตามเยี่ยมเยียน นี้คือมิชชันนารีวิรบุรุษแห่งขุนเขาผู้ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม อาหารการกิน นี่คือแบบอย่างของบาทหลวง ที่ออกไปประกาศข่าวดีโดยเฉพาะกับพี่น้องชนเผ่าลาหู่และอาข่าด้วนจนปัจจุบันมีคริสตชนเผ่าลาหู่และอาข่าหลายพันคน”ท่านคือสงฆ์นิรันดร”