Skip to content

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาแผนกสตรี ได้จัดให้มีการสัมมนาผู้นำสตรีเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีขึ้นที่ศูนย์คาทอลิกขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ “สืบสานความเชื่อ 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่สู่พันธกิจคริสตชนในการประกาศข่าวดีใหม่”

โอกาสนี้มีผู้นำสตรี 11 เขตวัดในจังหวัดแม่ฮ่องอน กว่า 200 คน และจากเขตแพร่ธรรม แม่ตะวอ จังหวัดตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ นำโดยคุณพ่ออาลัน เข้าร่วมด้วยกว่า 20 คน เนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้เริ่มด้วยพิธีบูชาของพระคุณเปิดการสัมมนาโดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคม เป็นประธานร่วมกับคุณพ่อแต่ละเขตวัด ในหัวข้อแรกเป็นการทบทวนพัฒนาการของการประกาศข่าวดีในมิสซังสยามครบ 350 ปี และ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เพื่อนำไปสู่การประกาศข่าวดีใหม่ในอนาคตต่อไป จากนั้นเป็นการนำเสนอสมณสาสน์ AMORIS LAETITIA สู่พันธกิจสตรี โดย ดร.สุนทร วงจอมพร และกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชน โดย คุณอัฉรา สมแสงทรวง และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมและสันติ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และปิดท้ายด้วยการไตร่ตรองพันธกิจของสตรีเพื่อการร่วมสร้างอาณาจักรพระเจ้าในพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล