Skip to content

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด-เสกวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง ซึ่งหมู่บ้าน บ้านโป่งตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านนี้มีพี่น้องคริสตชนทั้งหมด 29 ครอบครัว ซึ่งอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ  พี่น้องคริสเตียนนิกายต่างๆ และพี่น้องที่เชื่อดั้งเดิม

ในโอกาสนี้บิชอปได้ให้ข้อคิดในตอนหนึ่งความว่า “การต้อนรับแขก ถือเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยของพระเยซูเจ้าและในวัฒนธรรมของชาวยิว เพราะการต้อนรับแขก ก็เป็นการต้อนรับพระเจ้าด้วยเช่นกัน วัดพระหฤทัย บ้านโป่งหลังนี้ นอกจากจะถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการภาวนาแล้ว ยังเป็นสถานที่รองรับ-ต้อนรับพี่น้อง          ผู้ล่วงลับต่างหมู่บ้าน หรือที่มีความยากลำบากอีกด้วย”

ในการเปิด-เสกวัดพระหฤทัยในวันนี้ได้มีพี่น้องสัตบุรุษทั้งจากในเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียงเอง   และพี่น้องสัตบุรุษในเขตใกล้เคียงได้มาร่วมยินดีกับพี่น้องสัตบุรุษวัดพระหฤทัย บ้านโป่งเป็นจำนวนมาก