Skip to content

การพบปะครอบครัวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2019               ณ บ้านมารีย์นิรมล อ.จอมทอง ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วม 60 คน ซึ่งมีทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกมาพร้อมหน้ากัน การพบปะครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากครอบครัวสมาชิกโฟโคลาเรจากประเทศสิงคโปร์และจากประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้เดินทางมาร่วมแบ่งปันข้อคิดและประสบการณ์ชีวิตครอบครัว หัวข้อการแบ่งปัน “ครอบครัวได้รับกระแสเรียกให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” เป็นหัวข้อของการพบปะครอบครัวของคณะโฟโคลาเรที่ได้จัดขึ้น จากพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ได้ตรัสถึงครอบครัวในบทปราศรัยของพระองค์

ผ่านทางการแบ่งปันข้อคิด ประสบการณ์ และกิจกรรมกลุ่มอันหลากหลาย ได้ทำให้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าในครอบครัว ในชีวิตคู่ การก้าวเดินร่วมกันของสามีภรรยา โดยมีพระเยซูเจ้าประทับท่ามกลางและเป็นเพื่อนร่วมทาง เพื่อมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์เป็นพลังในชีวิตครอบครัว ดังนั้นสามีและภรรยาต้องพึ่งพา – ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะขาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปไม่ได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะชีวิตความรักระหว่างพ่อแม่จะเป็นรูปแบบให้กับลูกๆ และจะเป็นเกราะป้องกันให้ลูกๆ เพราะเป็นการไม่เพียงพอที่พ่อแม่จะรักกันและกันเท่านั้น

กิจกรรมแห่งชั่วโมงของชีวิตคู่ เป็นช่วงเวลาที่สามีภรรยาได้พูดคุยกันใน 3หัวข้อ ขอโทษ ขอร้อง ขอบคุณ และคิดหาวิธีแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆเพื่อจะบอกว่า ผม/ดิฉันรักคุณ จากนั้นเป็นการรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลสมรส ซึ่งได้ทำในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นช่วงเวลาที่สัมผัสได้ถึง ความศักดิ์สิทธิ์แห่งศีลสมรส เป็นการรื้อฟื้นและพร้อมที่จะมอบชีวิตเพื่อซึ่งกันและกันต่อหน้าพระเยซูเจ้า

ครอบครัวหนึ่งที่มาร่วมเป็นครั้งแรก กล่าวพร้อมกับน้ำตาซึม “ผมไม่สามารถกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้ แต่ผมมีความสุข” ทุกคนกลับบ้านพร้อมกับความตั้งใจที่จะนำไปปฏิบัติในเรื่องความเชื่อใจ การสื่อสาร

ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับช่วงเวลาอันงดงามและมีค่าที่ได้มาพบปะ แบ่งปัน และเติมพลังในการใช้ชีวิต เพื่อก้าวเดินไปพร้อมกันจนถึงจุดปลายถึงแห่งชีวิตของเรา

ขอขอบคุณพระคุณเจ้าวีระ สำหรับความรัก ความเป็นหนึ่งเดียว และได้สนับสนุนเสมอ   ขอขอบคุณซิสเตอร์คณะแม่ปอนที่ได้จัดเตรียมอาหาร ที่พัก และหอประชุม ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพร และตอบแทนผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม และช่วยเหลือในการพบปะในครั้งนี้