Skip to content

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม  2019 เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดฉลองครบรอบ 60 ของการเริ่มคริสตชนที่เขตตำบลแม่โถ ซึ่งโอกาสนี้มีพี่น้องคริสตชนจากเขตวัดต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเริ่มกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 350 มิสซังสยาม และ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่ด้วย โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ เริ่มด้วยวันที่ 18 เป็นวันเปิดงานภาษาวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรียง) เริ่มด้วยพิธีบูชาของพระคุณเปิดกิจกรรมโดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคม เป็นประธาน สำหรับกิจกรรมวันภาษาวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอนั้น ได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกิจกรรมฐานต่างๆ ประกอบด้วย ฐานภาษาปกาเกอะญอที่ใช้ตัวโรมัน และฐาน หลิ วา ที่ใช้ตัวอักษาแบบพม่า, ฐานการถักทอผ้าเย็บปักแบบปกาเกอะญอ, ฐานการจักสาน, ฐานอาหารพื้นบ้าน,  ฐานสมุนไพร ฐานกลอนลำนำ (ทา) ปกาเกอะญอ ฐานลำดับ ฐานดนตรี (เตหน่า) ฐานตีเหล็ก ฐานความเชื่อและพิธีกรรมตามประเพณีเดิม ฐานวิถีชีวิตซึ่งเป็นการจำลองและเครื่องมือการดำรงชีวิตประจำวันของชนเผ่าปกาเกอะญอ และและฐานกองบุญข้าว เป็นต้น

ในวันที่สองภาคกลางคืนของวันที่ 19 มกราคม เป็นวันฉลองครบรอบ 60 ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณครบรอบ 60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อของเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ โดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสื่อสารสังคม เป็นประธาน จากนั้นในวันที่ 20 มกราคม 2019 เป็นวันถวายกองบุญข้าว เริ่มด้วยการแห่กองบุญข้าวจากตัวแทนของหมู่บ้านต่างๆ เริ่มที่หน้าวัดสู่สถานที่ อบต แม่โถ และก่อนที่จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “เด็ก  เยาวชน อนาคตของพระศาสนจักรและสังคม ที่ครอบครัวจะต้องดูแลเอาใจใส่” ดำเนินรายการโดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ครูคำสอนณรงค์ชัย วอมือ นายก อบต แม่โถ และวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และสุดท้ายของการปิดกิจกรรมฉลองครั้งนี้ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณถวายกองบุญข้าว โดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เป็นประธาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง