Skip to content

พระศาสนจักรคาทอลิกได้จัดสมัชชาบิชอป ครั้งที่ 15 ที่กรุงโรม หัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก”  ระหว่างวันที่  3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018  พ่อได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากสภาบิชอปคาทอลิกประเทศไทย ไปร่วมสมัชชาครั้งนี้  ในโอกาส “วันครูคำสอนไทย”  จึงขอแบ่งปันเล็กน้อยแก่บรรดาครูคำสอน และผู้อ่าน

ตุลาคม ค.ศ. 2015 เป็นสมัชชาบิชอป  เรื่องครอบครัว และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้ออกสมณลิขิต “ความปีติยินดีแห่งความรัก”  เกี่ยวกับความรักในครอบครัว  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016 เพราะฉะนั้น  ตอนนี้ยังไม่มีสมณลิขิตเรื่องเยาวชน  แต่พ่อขอนำบางเรื่องที่ปรากฏในเอกสารสุดท้าย  ที่บรรดาบิชอปผู้ร่วมสมัชชาได้เสนอให้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพิจารณาทำสมณลิขิต

ภาคแรก  ฟังความต้องการของเยาวชนปัจจุบัน  ฟังด้วยความรัก  ความเห็นใจ  ในเขตวัด  ในด้านการศึกษา  ในสภาพสังคมที่

 • มีการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิตัล มีทั้งผลดี และผลเสีย มีข่าวไม่จริง (fake news)  ที่ต้องคิดก่อนแชร์ ฯลฯ
 • มีผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย ที่มีสาเหตุจากสงคราม  การเบียดเบียนศาสนา  ความยากจน  การค้ามนุษย์  การค้ายาเสพติด  ครอบครัวแตกแยก
 • เรื่องการทำผิดต่อเด็กและเยาวชน ที่เราต้องช่วยกันปกป้อง  เยียวยารักษา  ลงโทษ  ช่วยเหลือ  และภาวนาให้

 

ภาคที่ 2 เปิดตา  ไตร่ตรอง

เราควรมองบรรดาเยาวชนด้วยทัศนะคติของพระเยซูเจ้า  ทุกวันนี้ พระเจ้าตรัสกับพระศาสนจักรและโลก  โดยผ่านทางเยาวชน  ความริเริ่มและความทุกข์ ที่ร้องขอความช่วยเหลือ  เพื่อเขาจะได้เลือกการศึกษา  อาชีพ และกระแสเรียก ช่วยประกาศข่าวดี ในครอบครัว  ในชุมชนต่อไป

 

ภาคที่ 3 การเลือกวิถีดำเนินชีวิต 

ในสมัชชา มีคำว่า  การเป็นเพื่อนฝ่ายจิต  หรือ การก้าวเดินไปด้วยกัน (accompaniment) กับเยาวชน  เหมือนในพระวรสารเรื่องศิษย์ที่เอมมาอุส (ลก 24:32-35)  เราสามารถก้าวเดินไปด้วยกัน

 1. เขตวัด ในงานอภิบาล ร่วมกับบาทหลวง  นักบวช  สภาภิบาล ครูคำสอน
 • ในการสอนคำสอนแก่เยาวชน แก่ผู้สนใจเรียนคำสอนเป็นคริสตชน โดยใช้หนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT)  และคำสอนด้านสังคม (DOCAT)
 • พิธีกรรม ปรับปรุงบทเทศน์  การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพิธีมิสซา  การใช้ดนตรี  ศิลปะ การภาวนาเตเซ่ ฯลฯ ช่วยให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
 • ความศรัทธาประชาชนของท้องถิ่น ความศรัทธาต่อแม่พระ  นักบุญ  การจารึกแสวงบุญสำหรับเยาวชน
 • การบริการช่วยเหลือ คนจน ศาสนสัมพันธ์ คริสตศาสนสัมพันธ์
 1. การอภิบาลเยาวชนด้านกระแสเรียก
 • ศูนย์เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่พบปะ การส่งเสริมเรื่องศิลปะดนตรี  กีฬา ฯลฯ ที่เยาวชนสนใจ
 • สื่อศึกษาฯ มีการอบรม เพื่อการใช้สื่อสารสมัยใหม่
 • ร่วมมือกับนักบวชหญิง เรื่อง ป้องกันการค้ามนุษย์ (ทาลิตากุม)
 1. ด้านธรรมทูต
 • สนใจผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย ซึ่งส่วนมากเป็นเยาวชน ช่วยเหลือ ด้วยการต้อนรับ  ปกป้อง ส่งเสริม และไม่เลือกปฏิบัติ ตามข้อเสนอของสมเด็จพระสันตะปาปา วันสันติภาพสากล (1 ม.ค. 2018)
 • ช่วยสอนเยาวชน เรื่อง ความบริสุทธิ์ การรักนวลสงวนตัว
 • ด้านเศรษฐกิจ การเมือง  ต่อต้านคอร์รัปชั่น  การค้ายาเสพติด
 • การเคารพรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ตามข้อแนะนำในสมณลิขิต  Laudato Si
 1. การเตรียมผู้อบรมใหม่ ให้เป็นศิษย์ธรรมทูต  ให้สามารถมีทักษะ เป็นเพื่อนฝ่ายจิต  การอบรมสามเณร  และ ผู้ถวายตัว  การเตรียมแต่งงาน

 

เราทุกคนมีกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระบิดา  โดยอาศัยพระจิตเจ้า นำพาเราไปหาพระเยซูเจ้า  ผู้ทรงเป็นองค์ความรักของเรา

 

สุขสันต์วันครูคำสอนไทย ครับ