Skip to content

สาส์นอภิบาลของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 0138/2018
เรื่อง การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึก 350 ปีแห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม”
(ค.ศ. 1669-2019)

อวยพรมายัง บาทหลวง นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสทุกท่าน

1.​จุดประสงค์ในการเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม”
สืบเนื่องมาจากคำประกาศจากสาส์นอภิบาลของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ฉบับเลขที่ สสท. 0109/2016 ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2017 ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในราชอาณาจักรสยาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1567 เป็นต้นมาไว้แล้ว แต่เมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จึงทราบว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 ผู้สืบตำแหน่งจากอัครสาวกเปโตรองค์ที่ 238 ทรงสถาปนาเขตศาสนปกครอง “มิสซังสยาม” (Apostolic Vicariate of Siam) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669 อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 ตามที่ได้ประกาศในสาส์นฉบับก่อน จึงขอแก้ไขเกี่ยวกับเดือนให้ถูกต้องมา ณ ที่นี้ด้วย และสมเด็จพระสันตะปาปายังได้ทรงแต่งตั้ง คุณพ่อหลุยส์ ลาโน (Rev. Louis Laneau, MEP) บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาแห่งมิสซังสยาม (Apostolic Vicar) และได้มีพิธีบวชเป็นบิชอป เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1674 ณ กรุงศรีอยุธยา นับว่าท่านเป็นประมุขแห่งมิสซังสยามท่านแรก

ในปี ค.ศ. 2019 ที่กำลังใกล้เข้ามานี้จะครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม” อย่างเป็นทางการในราชอาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบรรดาผู้ทำงานประกาศข่าวดีจำนวนมากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อชาวไทยและชนชาติอื่นทั้งหลายในราช

– 2 –

อาณาจักรสยาม จวบจนทุกวันนี้พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเติบโตขึ้นเรื่อยมาเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากแก้วมาแล้ว 350 ปี และแผ่กิ่งก้านออกเป็น 11 เขต ศาสนปกครอง ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลนคร 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และท่าแร่-หนองแสง และสังฆมณฑลอีก 9 แห่ง คือ จันทบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา และ เชียงราย ดังนั้นสมาชิกของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้
1.1 เพื่อสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่พระองค์ตั้งพระศาสนจักรในผืนแผ่นดินไทยนี้
1.2 เพื่อสำนึกในความกตัญญูต่อบรรดาธรรมทูตในอดีต รื้อฟื้นความมีชีวิตชีวาแห่งชุมชนความเชื่อในปัจจุบัน และการเจริญชีวิตแบบศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูคริสต์ด้วยความหวังมุ่งสู่อนาคต
1.3 เพื่อรวมพลังในการเป็นประจักษ์พยาน “พันธกิจสู่ปวงชน” (Missio ad gentes) ให้อาณาจักรพระเจ้าเติบโตขึ้นต่อๆไป

2.​แผนงานแบบองค์รวมเพื่อการฉลองและฟื้นฟูชุมชนความเชื่อ
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้ประกาศกฤษฎีกาแห่งสมัชชาใหญ่ โดยการปลุกจิตสำนึกคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคนให้ร่วมใจกันสืบสาน การเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ณ บัดนี้โอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปีแห่งมิสซังสยามกำลังมาถึง สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นสมควรและขอเน้นย้ำเป็นพิเศษ ว่า ในปี ค.ศ. 2019 ต้องเป็นปีแห่งการฟื้นฟูความเชื่อคริสตชนคาทอลิกของพวกเราทุกคนอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย (BECs) เพื่อทำให้ชีวิตทุกมิติของการประกาศข่าวดีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำคริสตชนคาทอลิกทุกคน จากการเป็นศิษย์พระคริสต์สู่การเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูคริสต์ โดยก้าวออกไปสู่การประกาศข่าวดีด้วยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักแก่พี่น้องชาวไทยทุกคนที่รอรับฟังข่าวดีนี้อยู่ นี่คือหัวใจของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย และเพื่อเป็นสัญญักษณ์ภายนอกในการฟื้นฟูความเชื่อและพันธกิจ สภาบิชอปฯ จึงเตรียมการเปิดปีฟื้นฟูความเชื่อเป็น 2 ระดับ ดังนี้
– 3 –

2.1 ระดับชาติ สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้เชิญสมณมนตรีของสมณกระทรวงแห่งการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ฯพณฯ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี (Cardinal Fernando Filoni) มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเปิดปีเฉลิมฉลองความเชื่อ ในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา บริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ. สามพราน จ. นครปฐม
2.2 ระดับสังฆมณฑล บิชอปผู้เป็นประมุขของแต่ละสังฆมณฑลจะกำหนดวันเปิดการเฉลิมฉลองของแต่ละเขตศาสนปกครองในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของระดับชาติ

ทั้งนี้ สภาบิชอปฯจะประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ตามมา บัดนี้จึงเริ่มนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลอง 350 ปี ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เป็นต้นไปจนถึงวันปิดปีการเฉลิมฉลองในปี ค.ศ. 2020

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อาร์ชบิชอปแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
เลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย