Skip to content

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอแสดงความอาลัยกับครอบครัวของ บร. ศุภนันท์ ขันธปรีชา ที่สูญเสียคุณแม่แคทารีนา อุบล ขันธปรีชา ขอพระเจ้ารับดวงวิญญาณของท่าน เข้าร่วมความบรมสุขกับพระองค์ในสรวงสวรรค์เทอญ

.... …………………………………