Skip to content

วันที่ 24 กันยายน 2018 บ้านมารีนาได้จัดงาน รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับเยาวชนหญิง จำนวน 10 คน ที่สำเร็จวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 2 ปี  โดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี

1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง