ศีลศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตคริสตชน
เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2018  คุณพ่อโจงชอล์ แก้วมา ได้มาอบรมน้องๆ เยาวชนศูนย์คาทอลิก และขอบคุณซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีน่าที่มาแบ่งปันกระแสเรียกให้กับน้องๆ ณ บ้านเลาดาโตซี แจ้ซ้อน ด้วยนะครับ

Recommended Posts