Skip to content

พ่อได้รับจดหมายจากกรุงโรม ( 6 สิงหาคม 2018 )โดยผ่านพระสมณทูตพอลชาง อัน-นัม เมื่อ 2-3 วันก่อน จึงขอถ่ายทอดเป็นภาษาไทยครับ

ข้าพเจ้าได้รับรายงาน รอบ 5 ปี ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่พระคุณเจ้าได้ส่งให้เรา ผ่านสมณทูตที่กรุงเทพ โอกาสสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

เป็นการเข้าเฝ้าครั้งแรกของท่านหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งเชียงใหม่ ใน ค.ศ.2009 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาบิชอป และสมเด็จพระสันตะปาปา (Pastores gregis,57)

เราได้ศึกษารายงานอย่างละเอียด ช่วยให้เข้าใจสถานะสังฆมณฑลให้ตั้งสังฆมณฑลเชียงราย เราขอบใจท่าน และผู้มาร่วมงานในเรื่องนี้

“ ธรรมชาติธรรมทูต ” ของสังฆมณฑล เราชื่นชมบรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง ครูคำสอน กลุ่มอภิบาล และบรรดาผู้นำฆราวาส ที่เป็นหนึ่งเดียวกับท่านในงานประกาศข่าวดี

การสร้างความมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของผู้ร่วมงานกิจการธรรมทูตในเขตนี้ เตือนใจเราถึง คำสั่งถาวรด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร ที่ปฏิบัติตามความปรารถนาของพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพ “พันธกิจเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อในพระคริสตเจ้า และความรักของพระองค์เพื่อเรา” (พันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ ข้อ11)

เรารู้สึกมีกำลังใจที่ทราบว่าในสังฆมณฑลมีจำนวนกระแสเรียกเป็นบาทหลวง และนักบวชเพิ่มขึ้น จงพยายามช่วยสามเณรที่จะเป็นผู้อภิบาลในอนาคต และศาสนบริกร แห่งการประกาศข่าวดี ให้ซื่อสัตย์ และเป็นผู้รับใช้ที่ใจกว้างของพระคริสตเจ้า และครอบครัวมนุษย์

การอบรมต่อเนื่องสำหรับบาทหลวงเป็นเรื่องสำคัญ เช่นเดียวกับการอภิบาลดูแลสัตบุรุษ โครงการอบรมถาวรจะช่วยเสริมกำลังชีวิตจิต และสร้างแรงบันดาลใจให้ตระหนักถึงการร่วมงานพันธกิจการไถ่กู้ของพระศาสนจักร

ยิ่งกว่านั้น การแต่งงาน และครอบครัว เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องสนใจอภิบาล เป็นพิเศษท่ามกลางบรรดาผู้ใหญ่ที่เพิ่งได้รับศีลล้างบาป การเตรียมก่อนแต่งงาน เพื่อช่วยให้คู่บ่าวสาวเข้าใจธรรมชาติของการแต่งงานแบบคริสตชน เข้าใจความรับผิดชอบที่มีการแต่งงานแบบต่างความเชื่อ เพิ่มมากขึ้นในเขตนี้

ขอร่วมขอบคุณพระเจ้าผู้ประทานพระพรมาให้สังฆมณฑลเชียงใหม่ ภาวนาให้งานของพระคุณเจ้าครับ

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟีโลนี สมณมณตรี
สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน