Skip to content

สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีมติ เรื่อง การอภิบาลครอบครัว  ในการประชุมเมื่อวันที่ 12-14 กันยายน ค.ศ. 2017  เพื่อช่วยป้องกัน  แก้ไขปัญหา  และส่งเสริมชีวิตครอบครัว  และในแนวทางการอบรมเตรียมสมรส (ระยะใกล้ชิด)  คู่สมรสต้องติดต่อกับบาทหลวงเจ้าอาวาสที่วัดล่วงหน้า 6 เดือน  ก่อนวันแต่งงาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่จึงมอบหมายให้คุณพ่อศราวุธ  แฮทู  เลขาธิการ  เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับคุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  เจ้าอาวาสอาสนวิหาร  จัดการอบรมเตรียมสมรส  ที่ห้องประชุมของวัด  ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 2 ของเดือน  โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 และ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018  เวลา 08.30 – 12.00 น.

เนื้อหาในการอบรมเตรียมสมรส คือ

  1. การแต่งงานของคาทอลิก ครองรักครองเรือน
  2. จริยธรรมครอบครัว การวางแผนครอบครัว
  3. กฎหมายพระศาสนจักรเกี่ยวกับการแต่งงาน และครอบครัว
  4. จารีตพิธีแต่งงาน

วิทยากร คือ คุณพ่อประทีป  คุณพ่อศราวุธ  คุณพ่อโจงชอว์  ฯลฯ

ขอเชิญคู่สมรสรับใบสมัครการอบรมได้ที่สำนักงานวัด  ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท (ค่าเดินทางวิทยากร  อาหารว่าง 2 มื้อ  เอกสารการอบรม  และใบรับรอง ฯลฯ)

“ครอบครัวดี  คนดี  สังคมดี”

บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์
28 มิถุนายน ค.ศ. 2018