Skip to content
โอกาสฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปีนี้ ทางวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน ได้จัดฉลองวัดประจำปีขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2018 โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมทั้งโอกาสนี้ได้ฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อโรเบิร์ต สุธี เจริญกูล ซึ่งเป็นลูกวัดด้วย โอกาสนี้มีพี่น้องบาทหลวงมาร่วมยินดีด้วยเป็นจำนวนกว่า 40 องค์ และพี่น้องสัตบุรุษโดยเฉพาะในเขตวัดมาร่วมเป็นจำนวนมาก คุณพ่อสุธี ได้กล่าวว่าต้องขอบคุรพระเป็นเจ้าที่ได้เรียกและเลือกให้คุณพ่อมาเป็นบาทหลวง โดยเริ่มจากตัวอย่างความเชื่อความศรัทธาของครอบครัวที่มีการสวดภาวนาโดยเฉพาะตอนค่ำก่อนนอนบิดาของคุณพ่อซึ่งเป็นครูคำสอนจะสวดสายประคำ 20 เม็ดทุกคืน และจากตัวอย่างของบรรดามิชชันนารี เช่น คุณพ่อเซกีน๊อต คุณพ่อโบนา ที่เป็นผู้มาบุกเบิกงานแพร่ธรรมกับชาวปกาเกอะญอตั้งแต่แรกได้สนับสนุนให้เข้าบ้านเณรเริ่มจากชั้นประถมที่โรงเรียนศีลรวี เชียงดาว มัธยมที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีและดรุณาราชบุรีพาณิชยการ จากนั้นเข้าบ้านเณรกลางและบ้านเณรใหญ่แสงธาม ได้รับศีลบวชโดยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
หลังบวชแล้วคุณได้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ จากนั้นมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จากนั้นได้ขอไปทำงานบุกเบิกงานแพร่ธรรมที่เขตอำเภออมก๋อยกับพี่น้องโผล่ง ต่อจากคุณพ่สมพงษ์ กัมพลกูลที่ได้ไปเริ่มไว้ก่อนแล้ว จากนั้นคุณพ่อได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาโปล่ง และเริ่มเรียบเรียงภาษาโปล่งด้วยอักษรโรมัน ในที่สุดมีการกลับใจมาเป็นคริสต์ชนเป็นจำนวนมาก จากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อกลับมาแล้วได้กลับมาทำงานที่ศูนย์สังคมพัฒนาแล้วกลับมาเป็นเจ้าอาวาสที่อมก๋อนอีกระยะหนึ่งแล้วย้ายไปทำงนแพร่ธรรมบุกเบิกที่เขตอำเภอสบเมยจนถึงปัจจุบัน
1