วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญษท้องถิ่นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ขุนยวม ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมได้จัดการสัมมนาครูคำสอนเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี โดยมีเนื้อหา ๑. รูปแบบการสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน ๒. คริสตชนกับการมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย ๓. การอภิบาลคริสตชนในบริบทปัญหายาเสพติด และ ๔. การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ มีครูคำสอน คุณพ่อ และซิสเตอร์เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๕๑ คน

Recommended Posts