Skip to content

วันที่ 9-13 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 สถาบันของบิชอปเอเชีย เพื่อฆราวาส (Bishops’ Institute for Lay Apostolate = BILA) ในสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 4 เรื่องเยาวชน ที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา มีผู้ร่วมประชุมจาก 16 ประเทศ จำนวน 64 คน เป็นบิชอป 10 บาทหลวง 10 นักบวช 3 ฆราวาส 41 รวมเยาวชน 6 คน ที่เป็นตัวแทนจากเอเชีย ที่ไปร่วมประชุม 19-24 มีนาคม ค.ศ. 2018 ที่กรุงโรม

จุดประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่างสารจากเยาวชนเอเชียเพื่อเตรียมประชุมสมัชชาบิชอปเดือนตุลาคมปีนี้
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต้องการให้เราเอาใจใส่ เยาวชน ในสมัยปัจจุบัน จึงศึกษาสภาพ รับฟังเสียง ข้อเสนอ เพื่อช่วยให้เขาตระหนักถึงความหมาย และกระแสเรียกของแต่ละคน

ผลจากการประชุมเยาวชน มีข้อเสนอให้เรา 4 ข้อ คือ

1. พระศาสนจักรควรออกไปหาเยาวชน ต้อนรับเขาให้มาร่วมพันธกิจ ควรให้โอกาส ควรไว้วางใจ เสริมกำลังความสามารถ อบรม และส่งออกไปร่วมงาน

2. จำเป็นต้องให้การอบรม ใช้ภาษาง่ายๆ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และให้เยาวชนช่วยเหลือเยาวชนบ้าง

3. มีการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อช่วยเยาวชนให้เป็นคริสตชนธรรมทูต

4. พระศาสนจักรควรจัดเวทีและโปรแกรมติดตามสมัชชาเรื่องเยาวชน อย่าให้เป็นเพียงเอกสาร แต่ให้มีกิจการที่มีชีวิตชีวา

“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลูกา 1:38)

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
17 กรกฎาคม ค.ศ. 2018

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง