Skip to content

ด้วยเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศการสถาปนาเขตศาสนปกครองใหม่ คือ “เชียงราย” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “สังฆมณฑลเชียงราย” ซึ่งแยกจากเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ และประกาศสมณประมุของค์ใหม่ด้วย คือบิชอป ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ด้วยเหตุนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย หรือหรือที่เรียกกานในแวดวงคาทอิลกว่า สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองสามชั้น” กล่าวคือ – การสถาปนาเขตศาสนปกครองใหม่เชียงราย หรือสังฆมณฑลเชียงราย โดยอาร์ชบิชอป ชัง อินนาม พระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย การบวชเป็นพระสมณประมุขของเขตศาสนปกครองเชียงราย คือบิชอป ยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และโอกาสนี้ และพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยยังเริ่มทำการเฉลิมฉลองเพื่อการรำลึกถึงการเปิด “มิสซังสยามครบรอบ 350 ปี” (ค.ศ. 1669 – ค.ศ. 2019)ด้วย โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในนามสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายอ.เมือง จ.เชียงราย

                โอกาสนี้ นอกจากพระสมณทูตอาร์ชบิชอป ชัง อินนาม แล้ว มีบิชอปคาทอลิกทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมในพิธีครั้งนี้จำนวน 14 องค์ คือจากประเทศไทย 11องค์และจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย บิชอปกิตติคุณ ยอห์น ฮา จากประเทศมาเลเซีย บิชอปบรรจง และพระคาร์ดินัลหลิง จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                ขณะเดียวกันมีบรรดาพี่น้องคริสตชนจากทั่วประเทศไทย ต่างเข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้จำนวนกว่า 8,000 คน นักบวชชาย หญิง และบาทหลวงจำนวนมาก

สำหรับสังฆมณฑลเชียงราย นี้เป็นสังฆมณฑลที่ 11ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย แยกออกมาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยการริเริ่มเสนอของบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ โดยความเห็นชอบของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน กรุงโรม พิจารณา และนำเสนอต่อสมเด็จพระสันตะปาปาตามลำดับในที่สุด เมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศการสถาปนาเขตปกครองสังฆมณฑลเชียงรายเป็นเขตปกครองใหม่ โดยแต่งตั้งให้บิชอป ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประมุขสังฆมณฑล องค์แรกของสังฆมณฑลฯและกำหนดให้วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย เป็นอาสนวิหาร

ปัจจุบันสังฆมณฑลเชียงรายมีบาทหลวงสังฆมณฑล3 องค์คือ คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ และคุณพ่อธนัย สุวรรณใจ มีบาทหลวงจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ช่วยงานที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน และวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า บาทหลวงจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ช่วยงานดูลบ้านเณรที่ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน,อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  และคณะนักบวช 9คณะ ดังนี้คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธารามคณะปีเม  คณะคามิลเลียน  คณะธรรมทูตไทย  คณะพระมหาไถ่  คณะเยสุอิต  คณะยารูมาล  คณะอิเดนเตส  และคณะสติกมาติน

คณะนักบวชหญิงที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงราย 14 คณะ ได้แก่ คณะมารีอาบัมบีน่า คณะอุร์สุลิน คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (มารีนา) คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะศรีชุมพาบาล คณะพระกุมารเยซู  คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  คณะธิดาเมตตาธรรม  คณะซิสเตอร์คามิลเลียน  คณะซาเวเรียน  คณะรักกางเขนจันทบุรี  คณะพระญาณเอื้ออาทร  คณะแม่ปอน  และคณะผู้รับใช้ดวงหทัยของพระเยซูเจ้า (ชาวเกาหลีใต้)

เขตวัด จำนวนคริสตชน และสถิติที่น่าสนใจดังนี้ (ปี ค.ศ. 2018)

สังฆมณฑลเชียงราย คาทอลิก ผู้สนใจ วัด วัดสาขา บาทหลวง บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน
เชียงราย 12,982 5,796 11 103 22 1 35 20
แพร่ 206 24 1 2 1 1 2 3
น่าน 582 20 2 5 2 4 2
พะเยา 51 2 3 3 10
งาว (ลำปาง) 2,187 1 20 2 10
รวม 16,008 5,840 17 133 30 2 51 35

โรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลเชียงราย

ประกอบด้วยโรงเรียนของสังฆมณฑลเชียงราย 4 แห่ง คือ 1.โรงเรียนสันติวิทยาเชียงราย 2โรงเรียนศิริมาตย์เทวี พาน  3. โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า 4. โรงเรียนเทพพิทักษ์ แพร่

โรงเรียนของคณะนักบวชและฆราวาส คือ

  1. โรงเรียนปิยมาตย์ พะเยา (คณะอุร์สุลิน ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ (คณะเยสุอิต) แม่จัน3. โรงเรียนพระกุมารเยซู เชียงของ  (ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู)3. โรงเรียนจีน บ้านเทอดไทย  (ปัจจุบันดูแลโดยคณะอุร์สุลิน)4. โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ แพร่  (ฆราวาส)5. โรงเรียนฟรังซิสเซเวียร์ แพร่  (ฆราวาส)6. โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย  (ฆราวาส)

 

งานด้านสังคมดูแลผู้พิการ 4 แห่ง มี
คามิลเลียนโซเชียลเซนต์เตอร์ (เชียงราย)  ดูแลโดยคณะคามิลเลียน
ศูนย์ยอแซฟบรรเทา (แพร่)  ดูแลโดยคณะสงฆ์ปีเม
และมูลนิธิดวงใจพ่อ (แม่สรวย)ดูแลโดยคณะสงฆ์ปีเม
สถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวสตรีศรีชุมพาบาลดูแลโดยซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาล

บ้านเณร มี 4 แห่ง คือ
บ้านเณรของสังฆมณฑล อำเภอ(พาน จังหวัดเชียงราย)
บ้านเณรคามิลเลียน (จังหวัดเชียงราย)
บ้านเณรเบธาราม (จังหวัดพะเยา)
บ้านเณรมหาไถ่ (จังหวัดน่าน)

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับเขตปกครองของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย หรือภาษาทางการเรียกว่าเขตศาสนปกครองของบิช็อป (Bishop) หรือ มุขนายก แห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในประเทศไทย แบ่งเป็น 11 เขตศาสนปกครอง (ชื่อเดิม เรียกว่า มิสซัง) ได้แก่

การบริหารศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย
ดำเนินงานโดยสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิก ณ ปัจจุบัน
(Catholic Bishops’ Conference of Thailand – CBCT)

 I.ภาคกรุงเทพฯ(มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ)
1.เขตมิสซังกรุงเทพ
2.เขตมิสซังราชบุรี
3.เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี
4.เขตมิสซังจันทบุรี
5.เขตมิสซังเชียงใหม่
6.เขตมิสซังนครสวรรค์
7.เขตมิสซังเชียงราย

  1. ภาคท่าแร่-หนองแสง(มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง)
    1.เขตท่าแร่-หนองแสง
    2.เขตมิสซังอุบลราชธานี
    3.เขตมิสซังอุดรธานี
    4.เขตมิสซังนครราชสีมา
1K2A3088
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง