Skip to content

เชียงใหม่ได้บาทหลวงเพิ่ม 2 องค์

โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ประจำปี วันที่ 9 มิถุนายน2018 และเป็นธรรมเนียมของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่จะจัดให้มีพิธีบวชบาทหลวงด้วย ในกรณีที่มีสังฆานุกรที่ได้รับการอนุมัติให้บวชได้ และปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือเป็นพระพรของสังฆมณฑลฯ ที่มีบาทหลวงบวชใหม่อีก 2 องค์ คือ คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ และคุณพ่อ มาระโก ประยูร ปันมณีกุล โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน คุณพ่อทั้งสองเป็นชาวปกาเกอะญอ และก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณได้มีพิธีเสกถ้ำแม่พระหลังจากที่ได้ทำการบูรณะปรับปรุงใหม่ให้สวยงามและน่าสวดภาวนามาก

ส่วนประวัติความเป็นมาของกระแสเรียกของคุณพ่อทั้งสองเป็นดังนี้

 คุณพ่อคริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1987

เป็นบุตรของนายสมจิต  และนาง นันทาศิริ สมศักดิ์ ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน เป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้อง 10 คน หลังบวชแล้วไปประจำที่วัดนักบุญยอห์นบัปติสต๋ แม่โถ

 ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา                      โรงเรียนบ้านแม่ปอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน (จ.นครปฐม)
ระดับอุดมศึกษา                         – ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม
– ศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะศาสน
สาขาวิชาเทวจริยธรรมวิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร             คุณพ่อ RODRIBGUEZ SAIZCARLOS
บ้านเณรเล็ก       สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม (มาสเตอร์เณร)
บ้านเณรกลาง    สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (นครราชสีมา)
บ้านเณรใหญ่     สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน (จ.นครปฐม)
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  13 สิงหาคม ค.ศ. 2016 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

โดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม      14 สิงหาคม ค.ศ. 2017 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร              6 ธันวาคม ค.ศ. 2018 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
คติพจน์“จงอยู่อย่างสันติกับทุกคน” (รม 12:17)

คุณพ่อมาระโก ประยูร ปันมณีกุล
เป็นสัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอแซฟ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นบุตรของนาย ยอแซฟ ส่วยคำ และนาง มารีอา มักดาเลนา แอ๊ะแหละ  ปันมณีกุล เกิดเมื่อวันที่30 พฤษภาคม ค.ศ  1985 ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระลูกประคำ(โรซารีโอ) บ้านปางตอง จ. แม่ฮ่องสอน            เป็นคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้อง 11 คน หลังบวชแล้วไปประจำที่วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย

 

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา                                  โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                        โรงเรียนบ้านแม่แว  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา :                                   – ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
สาขาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสน
สาขาเทวจริยธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัด        วัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร                     คุณพ่อ การ์โลสโรดริเกซ ไซซ์
บ้านเณรเล็ก                             สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
บ้านเณรกลาง                        สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่                           สามเณราลัยแสงธรรม
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์                วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016
สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม                  วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2016
สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

 

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร                     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 สามเณราลัยแสง
สามพราน นครปฐม
โดย บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนท
คติพจน์                                                “ ท่านรักเราไหม?” (ยน. 21:17)

 

 

1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง