Skip to content

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2561 โอกาสครบรอบ 53 ปีที่ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอามาทำงานในประเทศไทยที่เชียงใหม่  ได้จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกให้กับซิสเตอร์ แบร์นาแด๊ต อุบล ประลองผล ที่วัดภายในบ้านมารีนาเชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ถือเป็นสาชิกคณะที่เป็นคนไทยคนที่ 10  โอกาสนี้มีคณะนักบวชต่างๆ ทั้งชายและหยิงที่มาทำงานในเชียงใหม่มาร่วมยินดีด้วยอย่างครบครัน รวมทั้งบรรดาญาติพี่น้องและศิษย์เก่าบ้านมารีนาด้วย

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต อุบล ประลองผล เป็นชาวปกาเกอะญอ เป็นบุตรสาวของนาย บุญยวง (ศดิ) และนางบุษบา ประลองผล สัตบุรุษหมู่บ้านห้วยหมากหนุน ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดสาของของวัดนักบุญเปโตรแม่ลาน้อย ความเป็นมาของกระแสเรียกเป็นซิสเตอร์เริ่มจากได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าวัดวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ในขณะนั้น ได้ส่งเข้าไปศึกษาด้านการตัดเย็บที่บ้านมารีนา เชียงใหม่ ในที่สุดเกิดความประทับใจในกิจการงานดูแลเยาวสตรีของซิสเตอร์มารีนา จึงสมัครเข้าฝึกชีวิตเป็นซิสเตอร์ในคณะมารีนานี้

สำหรัรบจิตตารมณ์ของซิสเตอร์มารีนาคือ ศีลมหาสนิท บาทหลวง และธรรมทูต คือจะมีการสวดภาวนาให้กับกระแสเรียกทุกวัน โดยเฉพาะจิตตารมณ์ของวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ คือศีลมหาสนิทนั่นเอง