Skip to content
วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 13 พฤษภาคม 2018

บทอ่าน กจ 1:1-11  ;   อฟ 1:17-23 หรือ อฟ 4:1-13 หรือ 4:1-7,11-13  ;   มก 16:15-20

พระวรสารสัมพันธ์กับ   คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   112, 627, 652, 659, 730, 981, 1120, 1122, 1304,
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  52

จุดเน้น             พระเยซูเจ้าเสด็จก่อนเรา  เพื่อแสดงหนทางแก่เรา  และทรงส่งพระจิตให้เป็นผู้ช่วยเหลือแก่เรา

วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์  ดังเรื่องราวที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ “เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว  พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับ ณ เบื้องขวา”  เราฉลองการรู้ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปไหน  พระองค์ทรงช่วยเราให้ไปด้วย

นีล อาร์มสตรอง  เป็นมนุษย์คนแรกที่เดินบนดวงจันทร์ (เมื่อ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1969/พ.ศ. 2512)  เขากล่าวว่า “ก้าวเล็กๆ ก้าวหนึ่งของชายคนหนึ่ง  แต่เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติ”  แม้ว่าก้าวนั้นอยู่นอกยานอวกาศ  เป็นก้าวเล็กสำหรับเขา  มันมีความสำคัญน่ามหัศจรรย์มากสำหรับมนุษยชาติ  นีล อาร์มสตรองเดินบนดวงจันทร์ได้ หมายความว่า คนอื่นก็สามารถไปเดินบนดวงจันทร์ได้

อัศจรรย์ใจเหมือน นีล อาร์มสตรอง  การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าก็มีความสำคัญแท้จริงสำหรับมนุษยชาติและสิ่งสร้าง  โดยอาศัยความผิดของอาดัมและเอวา  มนุษย์ทุกคนถูกแยกจากพระเจ้า  แต่โดยอาศัยชีวิต  พระทรมาน  การสิ้นพระชนม์  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  พระองค์ทรงชำระชดใช้บาป  และช่วยเราให้กลับมีสัมพันธ์กับพระเจ้า  โดยผ่านทางพระองค์  โดยอาศัยการเสด็จสู่สวรรค์  พระเยซูเจ้าทรงช่วยให้คนบาปอย่างเราเข้าสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า  เหมือน นีล อาร์มสตรอง ได้เอาชนะข้อจำกัดหลายประการ  ซึ่งยอมให้มนุษย์เดินบนดวงจันทร์  ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงชนะความตาย  ยอมให้เราบรรลุสวรรค์ได้

แต่นี่มิใช่การเดินทางง่ายๆ เหมือนดัง นีล อาร์มสตรอง ได้ไปดวงจันทร์ต้องผ่านการฝึกฝน  ดังนั้นเราจำเป็นต้องรับการฝึกฝนให้เป็นแบบศิษย์ของพระเยซูเจ้า  เราต้องเป็นเหมือนพระองค์  ทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถเข้าพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์  ไม่มีทางที่เราจะทำสำเร็จด้วยตัวเราเอง  แต่เรามิได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียว  พระเยซูเจ้าเสด็จล่วงหน้าเรา  เพื่อแสดงหนทางแก่เรา  และทรงส่งพระจิตเจ้าให้เป็นผู้ช่วยเหลือ  และผู้แนะนำของเรา

พระจิตเจ้าทางช่วยเราให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา  ก่อนที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์  ในพระวรสารวันนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก  ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง”  เราเป็นสาวกของพระองค์  พระองค์ทรงแสดงหนทางแก่เราแล้ว  ให้เราติดตามพระองค์ด้วยความปีติยินดีและการขอบพระคุณ

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Daily Homilies โดย Catholic  Diocese  of  Lansing           (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 211-212.