Skip to content

3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ อัครสาวก

บิชอปไทย ทั้ง 11 เดินไปที่จัตุรัสนักบุญเปโตร และเข้าไปทางหอประชุมเปาโลที่ 6 เพื่อไปวัดน้อยซางตามาร์ธา มีบาทหลวง นักบวช และสัตบุรุษ รวม 60 คน มีพ่อแม่พาลูกไม่สบาย อายุสัก 2-3 ขวบ พ่อถือสายช่วยหายใจ แม่อุ้มลูก มาร่วมมิสซาด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเทศน์เรื่อง การถ่ายทอดความเชื่อ อ้างถึงนักบุญเปาโลว่า ความเชื่อที่เราได้รับมา พระศาสนจักรได้รับมามี 2 ความคิด คือ

1. ถ่ายทอดด้วยความรัก เหมือนความรักในครอบครัว และพระศาสนจักรเป็นมารดาศักดิ์สิทธิ์ เหมือน แม่ ลูก 7 คน ในหนังสือมัคคาบี พูดภาษาท้องถิ่น แบบแม่พูดกับลูก ให้ลูกรักษาความเชื่อเวลาถูกเบียดเบียน แม่สอนด้วยท่าทีแห่งความรัก

2. ประจักษ์พยาน พระศาสนจักรเติบโตเพราะมีประจักษ์พยานชีวิต ไม่ใช่บังคับให้ใครมารับความเชื่อ

นักบุญฟิลิปและยากอบได้รับความเชื่อที่ถ่ายทอดด้วยความรัก และยอมพลีชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความยุติธรรมและความรัก

ขอพระเจ้าโปรดให้บรรดาพ่อแม่รู้จักถ่ายทอดความเชื่อด้วยความรัก เป็นประจักษ์พยานทำให้เกิดความสนใจ มารับความเชื่อและถ่ายทอดความเชื่อต่อไป

วันนี้ตอน 10 โมงเช้า เราจะไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาครับ

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
หมายเหตุ: วันนี้ฉลองศาสนนาม บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา สังฆมณฑลอุบลราชธานี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง