Skip to content

1 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

วันนี้พ่อมีโอกาสอยู่ที่กรุงโรม พร้อมกับพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พี่น้องบิชอปแห่งประเทศไทย และบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม แห่งสังฆมณฑลใหม่… เชียงราย

นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานความไว้วางใจแก่พ่อ ให้มาอยู่ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 9 ปีเต็ม
• ทำให้เข้าใจชีวิตของพระศาสจักรของพี่น้องทางภาคเหนือมากขึ้น
• ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำ… ประทานพระพร… ความช่วยเหลือ โดยผ่านทางบุคคลต่างๆ พระคาร์ดินัล บิชอป บาทหลวง นักบวช สัตบุรุษ ครูคำสอน ครูในโรงเรียน เยาวชน ฯลฯ มากมาย
• ขอบคุณที่ภาวนาให้พ่อเสมอ
• ขอบคุณที่แนะนำ
• พ่อยังเป็นคนบาป ขออภัยในหลายสิ่งนะครับ
• พ่อจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้า
• ขอบคุณบิชอปวุฒิเลิศ ที่ยินดีกลับมาภาคเหนือ
พระเจ้าทรงเอื้ออาทรเรา ทันเวลาเสมอ

+++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง