Skip to content

สังฆมณฑลเชียงราย     ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา สถิติปี ค.ศ. 2013 มีคริสตชนคาทอลิก 63,273 คน และผู้สนใจ (คริสตังสำรอง) 20,895 คน มี 47 วัด
การตั้งสังฆมณฑลเชียงราย มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ คือ
1. เนื่องจาก 8 จังหวัดภาคเหนือมีพื้นที่ห่างไกล มีคริสตชนและผู้สนใจเป็นจำนวนมากที่รอการเรียนคำสอนจึงน่าแบ่งสังฆมณฑล เพื่อบริการ อภิบาล ประกาศข่าวดีแก่เยาวชนและชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
2. บรรดาคริสตชนมีหลายวัฒนธรรมและชนเผ่า เช่น พี่น้องปกาเกอะญอ อาข่า ล้านนา อีสาน ลาหู่ ม้ง ไทยใหญ่ ลีซู คะฉิ่น ละว้า ฯลฯ มีกระแสเรียกบาทหลวงและนักบวชเป็นจำนวนมาก จึงควรมีการอภิบาลเป็นพิเศษมากขึ้น เพราะมีหลายเผ่า หลายภาษา หลายวัฒนธรรม ฯลฯ
3. เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่รัฐบาลได้ประกาศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคม ความเชื่อ การปฏิบัติศาสนกิจ การดำเนินชีวิต ผลกระทบตามมาจะเพิ่มผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน การคอร์รัปชั่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาศีลธรรม และการละทิ้งศาสนา ฯลฯ พระศาสนจักรจำเป็นต้องส่งเสริมวิถีชุมชนวัด (Basic Ecclesial Community) “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” เพื่อส่งเสริมฆราวาสให้มีส่วนร่วมในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรอย่างกระตือรือร้นยิ่งขึ้น การแบ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกเป็น สังฆมณฑลเชียงราย (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และงาว) จะช่วยให้ทำงานอภิบาลและธรรมทูตคล่องตัวมากขึ้น หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะสงฆ์และสภาภิบาลของสังฆมณฑล ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 แล้ว จึงส่งเรื่องนี้เสนอให้สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จึงส่งเรื่องนี้ให้สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2015 ในระหว่างฉลอง 50 ปี ของการสถาปนา 8 สังฆมณฑลในประเทศไทย ที่สุดทางกรุงโรมได้เห็นชอบในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เราจึงรอการสรรหาบิชอปองค์ใหม่ วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 ทางกรุงโรมได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ให้เป็นบิชอปของสังฆมณฑลเชียงราย โดยมีวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย เป็นอาสนวิหารแล้ว จึงขอเชิญพี่น้องร่วมใจในพระพรและสนับสนุนสังฆมณฑลใหม่ เพราะการแบ่งสังฆมณฑลหมายถึงความก้าวหน้าของประกาศข่าวดี

(ขอบคุณเนื้อข่าวจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์/วัชรี กิจสวัสดิ์)