Skip to content

เมื่อวันที 20 -22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกสตรีได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ.ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เสริมสร้างครอบครัวคริสตชน เป็นประจักษ์พยาน ถึงการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าในสังคมปัจจุบัน” โดยมีวิทยากร ดังนี้ ดร.อริยา เศวตามร์ ในหัวข้อ
” สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อครอบครัว คพ.นิพจน์ เทียนวิหาร หัวข้อ ครอบครัวคริสตชนการเป็นประจักษ์พยานถึงศิกษ์ของพระเยซู “ ซิสเตอร์เสาวณีย์ น้ำนวล ในหัวข้อ“สตรีในพระคัมภีร์ ”และ คุณสุนทร วงศ์จอมพร ในหัวข้อ นโยบายกฤษฏิกา 2015 สตรีกับสิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนาในศิกษ์พระคริสต การส่งเสริมกระแสเรียกเพื่อเป็นผู้อภิบาล และร่วมอภิบาล ในด้านการใช้เทคโนโลยี่ สื่อออนไลน์ในการประกาศข่าวดี ครอบครัวเป็นคริสตชนระดับบ้าน การรักษาสิ่งสร้างและการดูแลรักษาธรรมชาติ การศึกษา การอบรม บ่งเพาะ และการทำงานเป็นทีมเพื่อการสร้างเครือข่ายในพระศาสนจักร เป็นบทบาทหน้าที่สตรีต้องร่วมสร้าง ต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาสตรี ทั้งหมด 75 คน จากตัวแทนเขตวัด ทางแผนกสตรี ขอขอบพระคุณวิทยากร คุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะทำงานสตรีและเป็นพิเศษสตรี บุรุษ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดสัมมนาสตรี ครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

1