Skip to content

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2018

ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม โดยคุณครูจงดี ครูถาวร ครูอรัญญา และคุณพ่อศิริชัย ร่วมมือกัน จัดฝึกอบรมหัวหน้าคริสตชน 4 ครั้งในปีนี้ คือ 2 ครั้งที่ เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 2 ครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ระหว่าง 6-8 เมษายน ที่บ้านเซนต์คาเบรียล จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีผู้ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าคริสตชน จาก

เขตขุนแปะ 4 คน
แม่ปอน 5 คน
ห้วยตอง 6 คน
แม่แจ่ม บ้านดินขาว 4 คน
ป่าตึง 5 คน
ป่าฝาง 2 คน
รวม 26 คน

วิทยากร ก็คือ บาทหลวงในเขต ครับ สลับกันมา ดีใจที่วันนี้พบคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายอภิบาล และ คุณพ่อ ศิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายธรรมทูต อยู่ถวายมิสซาด้วยกัน

ครั้งหน้าจะเป็นที่ เขต แม่แตง โครงการนี้เป็น “ประกาศข่าวดีใหม่” ของเขตปกาเกอะญอ

ต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นของหัวคริสตชน ชาวม้ง ครับ

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
ภาพ Charoentham Siri