Skip to content

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 มิสซาเวลา 08.30 น. มีพิธีโปรดศีลกำลัง 35 คน และศีลมหาสนิทครั้งแรก 19 คน

โรงเรียนคาทอลิกของเรามีสอนคำสอนแก่นักเรียนคาทอลิก มีโนวิสของบราเดอร์เซนต์คาเบรียล ช่วยสอนคำสอนในวันอาทิตย์แก่เด็กบ้านพรสวรรค์

ระหว่างมิสซามีการโรยเถ้า เป็นเครื่องหมายของการเริ่มมหาพรต แก่ผู้ที่ไม่สามารถมาวันพุธรับเถ้าได้

วันนี้ สัตบุรุษมาเต็มวัด ทั้งมิสซาภาษาอังกฤษด้วย
ก่อนปิดเทอมจึงเชิญพ่อมาเป็นประธานพิธีมิสซา พบปะเด็กๆ และผู้ปกครองคาทอลิก

ส่วนคำสอนภาคฤดูร้อน จุดประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนของเรา จะมีโอกาสเรียนคำสอนได้

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

///
จำนวนรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ศีลมหาสนิทครั้งแรก
โรงเรียนพระหฤทัย 6 คน
โรงเรียนเรยีนา 3 คน
โรงเรียนมงฟอร์ตประถม 8 คน
ดอยสะเก็ด 2 คน
รวม 19 คน

///
ศีลกำลัง
โรงเรียนพระหฤทัย 9 คน
โรงเรียนเรยีนา 6 คน
โรงเรียนมงฟอร์ต ประถม 5 คน
โรงเรียนมงฟอร์ต มัธยม 3 คน
ดอยสะเก็ด 8 คน
ดอนบอสโก 4 คน
รวม 35 คน

1