Skip to content

การสอนคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อผู้เข้าเฝ้าทั่วไป
‘บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณต้องมีการเตรียมอย่างดีและสั้น’

การเข้าเฝ้าแบบทั่วไปกับสมเด็จพระสันตะปาปาในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018: พระวรสารและบทเทศน์ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ควรเปิดโอกาสให้บรรดาสัตบุรุษมีการเสวนากับพระเจ้าซึ่งอาจทำให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยบทเทศน์สั้นๆและมีการเตรียมเป็นอย่างดี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสระหว่างการสอนคำสอนต่อผู้เข้าเฝ้าทั่วไปที่ผ่านมา

พระองค์ยังคงสอนคำสอนต่อไปเกี่ยวกับบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ให้กับผู้ที่เข้าเฝ้าในวันพุธโดยชวนให้ไตร่ตรองถึงวจนพิธีกรรมในพระวรสารและบทเทศน์

พระวรสารต้องกลายเป็นการเสวนา

        พระองค์ตรัสว่าพระวรสารจะประทานความสว่างแห่งพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าเกี่ยวกับบทอ่านจากพระคัมภีร์ที่มีการอ่านก่อนหน้านั้น พระองค์ตรัสว่า “ภายในพระคัมภีร์ทุกตอนเช่นเดียวกัน เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองพิธีกรรมทั้งหมด พระคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและเป็นความบริบูรณ์”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพิธีกรรมที่ควบคู่ไปกับการประกาศพระวรสารและมีจุดประสงค์เพื่อการให้ความเคารพในฐานะที่พิธีกรรมเป็นสิ่งที่ทรงชีวิตและเป็นพระวาจาของพระเจ้าซึ่งช่วยให้เรารอด “อาศัยเครื่องหมายเหล่านี้จะช่วยให้สัตบุรุษตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงมอบ “ข่าวดี” ซึ่งจะทำให้เรากลับใจและเปลี่ยนแปลง”

พระองค์ตรัสว่า“เราได้ฟังพระวรสาร และเราต้องตอบสนองด้วยชีวิตของเรา”

คำเทศน์ที่ต้องเตรียมอย่างดีและต้องสั้น

จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กล่าวเรื่อง บทเทศน์ซึ่งพระองค์ตรัสว่านี่เป็นการต่อเนื่องการเสวนาระหว่างพระคริสตเจ้ากับประชากรของพระองค์ซึ่งเปิดใจกว้างโดยพระวรสาร

“พระวาจาของพระเจ้าผ่านเข้ามาทางหู ต้องทะลุไปถึงหัวใจ แล้วต่อไปยังมือ (เพื่อที่จะกระทำ) กิจกรรมดี ส่วนคำเทศน์นั้นพระองค์ตรัสว่า “เป็นการเดินตามพระวาจาของพระคริสตเจ้าในการเดินตามเส้นทางนี้”

พระองค์ตรัสว่าบทเทศน์เรียกร้องให้ทั้งผู้เทศน์และสัตบุรุษผู้ฟังเปิดใจกว้างให้กับพระวาจาของพระเจ้า

พระองค์ยังตรัสด้วยว่า “ผู้เทศน์ต้อง “ใส่ใจอย่างดี และมีทัศนคติภายในที่ถูกต้อง ไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ และควรทราบด้วยว่าผู้เทศน์ทุกคนมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน  บางครั้งสัตบุรุษมีเหตุผลที่จะรู้สึกเบื่อเต็มทีจากคำเทศน์ที่ยืดยาวเกินไป ไม่เหมาะสม ฟังไม่รู้เรื่อง หรือบางครั้งก็มีความลำเอียงซึ่งกลายเป็นอุปสรรค”

จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสโดยตรงกับบรรดาบาทหลวง สังฆานุกร และบิชอปซึ่งเป็นผู้เทศน์ในระหว่างบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) พระองค์ตรัสว่าบทเทศน์ต้องมีการเตรียมเป็นอย่างดีและสั้นเข้าใจง่าย

พระองค์ตรัสว่าวิธีการเตรียมบทเทศน์ที่ดีคือ “สวดภาวนา ศึกษาพระวาจาของพระเจ้า ทำการย่อให้ชัดเจน และสั้น ซึ่งมากที่สุดไม่ควรเกิน 10 นาที”

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องนี้มาฝากเพื่อการไตร่ตรอง)