Skip to content

เมื่อ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2018 วันภาษาและวัฒนธรรม ได้มารวมจัดงานวันภาษาและวัฒนธรรม&การรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2018 ณ เปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี คุณพ่อ ดอมีนิกซาวีโอ สถิต สะอิ
เป็นเจ้าอาวาส โดยโอกาสการจัดงานครั้งนี้ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับสัตบุรุษในเขตวัดด้วย การจัดงานครั้งนี้มีบรรดาบาทหลวง นักบวช ชาย หญิง และมีผู้ใหญ่มีความรู้ประสบการณ์หลายท่าน มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกองบุญข้าว Taj wif meiz taj geiz pgaz K’nyau (ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม) บุญที่ได้ในการจัดงานครั้งนี้จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ร่วมงานรณรงค์กองบุญข้าวครั้งนี้ด้วย