Skip to content
14ordinarioB5

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา 4 กุมพาพันธ์ 2018

บทอ่าน โยบ 7:1-4, 6-7 ; 1 คร 9:16-19, 22-23 ; มก 1:29-39
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 2602
จุดเน้น ในการพบปะพระเยซูเจ้า เราได้รับการรักษา และได้รับพันธกิจ

น่าสนใจสังเกตสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงพบปะกับประชาชน  เรามักคิดว่า  พระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าและพระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ  ควรอาศัยในวัดและให้ประชาชนมานมัสการพระองค์  แต่ในพระวรสาร  เราเห็นพระเยซูเจ้าทรงออกไปพบปะประชาชนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน เช่น พระเยซูเจ้าทรงพบหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ  พระองค์ทรงพบกับโจรกลับใจบนไม้กางเขน  และในพระวรสารวันนี้  พระเยซูเจ้าทรงออกจากศาลาธรรม  ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของแม่ยายซีโมน  ทรงจับมือนาง  พยุงลุกขึ้น  และนางได้รับใช้ทุกคน

เมื่อเราพบปะพระเยซูเจ้า  เราไม่ควรไม่เปลี่ยนแปลง  พระองค์ทรงรักษาร่างกายและวิญญาณ  ถ้าเรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์  ในพระวรสารวันนี้  พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมนให้หายไข้  พระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยมากมาย  และทรงขับไล่ปีศาจ  พระเยซูเจ้าปรารถนาจะรักษาเรา  แต่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นด้วย

พระองค์ทรงรักษาเราและช่วยเราให้เป็นอิสระ  มิใช่ว่าเราก็ดำเนินชีวิต “ตามแบบของเรา” แค่นั้น  แต่เราสามารถสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า  ด้วยการประกาศคำสอนคริสตชน     เราแต่ละคนในฐานะคริสตชนคนหนึ่ง  ได้รับการเรียกให้กล่าว  ดังที่นักบุญเปาโลว่า “หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี  ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” (1 คร 9:16)  เราทุกคนได้รับพันธกิจนี้  เราจำเป็นต้องค้นพบว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราให้ทำอะไรให้สำเร็จ  โดยอาศัยพลังของพระจิต  เราได้รับหรรษทานและพระพรที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติหน้าที่นี้

บ่อยครั้ง  หนทางที่เราต้องปฏิบัติพันธกิจนี้  พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราทำสิ่งธรรมดาๆ คือ เป็นพ่อหรือแม่ที่ดี  เป็นภรรยาหรือสามีที่ศรัทธาและน่ารัก  เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์    ยังมีบางครั้งเมื่อพระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราเทศน์สอนความจริงแห่งพระวรสาร  แก่ผู้ที่ไม่เคยได้ยิน  มีบางครั้งเมื่อพันธกิจของเราต้องเทศน์สอนด้วยกิจการและการดำเนินชีวิต  เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ว่า “ทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์” เราสามารถช่วยพวกเขาให้พบพระองค์ได้อย่างไร

เราแต่ละคนได้รับการเรียกชื่อ  เราได้พบปะกับพระเยซูเจ้าแล้วในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  ได้รับการรักษาจากรอยเปื้อนของบาปกำเนิด    บัดนี้ พระเจ้าทรงเรียกเราให้ออกไปประกาศข่าวดีแก่ทุกคน  ขอให้เรารับผิดชอบพันธกิจนี้ด้วยความปีติยินดี

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Daily Homilies โดย Catholic  Diocese  of  Lansing
Vol. 51, No. 1 (มกราคม-มีนาคม  2018), หน้า 57-58.