เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 19.00 น คริสตชนคาทอลิกและโปรแตสแตนท์ ได้ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (คาทอลิกและโปรแตสแตนท์) หัวข้อ “พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพย.15:16) ณ อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่
มีบิชอป บรรดาบาดหลวง ศาสนจารย์และและสัตบุรุษ ได้แห่เข้ามาในวัดเพื่อทำการเริ่มพิธีภาวนา มีบทเทศน์ และให้พรแก่สัตบุรุษ หลังพิธีมีอาหารว่างสำหรับทุกคนและได้พูดคุยกันในโอกาสนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านต่อไป

0

Recommended Posts