Skip to content
07NavidadA3

บทอ่าน อสย 60:1-6   ;   อฟ 3:2-3, 5-6   ;   มธ 2:1-12

แสงสว่างสำหรับทุกคน

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์  สอนเราให้เข้าใจว่า การฉลองวันคริสต์มาสมิใช่เรื่องส่วนตัว (เฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง) เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์  สำหรับผู้ก้าวเดินในหนทางเหล่านี้  สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์เป็นการเรียกและการท้าทายให้ข้ามอุปสรรค  และกล่าวซ้ำว่า พระเยซูเจ้าเสด็จมาสำหรับทุกคน

เบธเลเฮม… เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมือง

นักบุญมัทธิวเล่าเรื่องมีสีสันมาก  หลังจากพระเยซูเจ้าประสูติ มีโหราจารย์เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม  ไม่ได้กล่าวว่ามี 3 คน  ไม่ได้กล่าวว่าเป็นกษัตริย์ หรือเชื้อชาติแตกต่างกัน (ผิวสีต่างกัน)  แต่ตามธรรมประเพณีคริสตชน  ได้เติมสีสันเพิ่มเข้ามา  คำว่า โหราจารย์ หมายถึง นักปราชญ์  บาทหลวง  หรืออาจเป็นโหราจารย์  พวกเขาสืบถามหา “กษัตริย์ชาวยิว” (วรรคที่ 2)  ทำให้กษัตริย์เฮโรดทรงวุ่นวายพระทัย  เรียกบรรดาธรรมาจารย์มาถามจึงทราบว่า  พระคริสต์จะประสูติที่เมืองเบธเลเฮม  อ้างถึงประกาศกมีคาห์  มัทธิวยืนยันว่า เบธเลเฮมมิใช่เล็กที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆ ของอิสราเอล  นักบุญมัทธิวเปลี่ยนคำที่มีความหมายว่า “เล็กที่สุด” ในภาษากรีก  โดยใช้ในบทที่ 25 วรรคที่ 40 และ 45 ว่า เราพบพระเยซูเจ้าใน “ผู้ต่ำต้อยที่สุด”  เหมือนเบธเลเฮม  คนจนและคนที่ถูกลืม  เป็นคนไม่สำคัญ  แต่พวกเขายิ่งใหญ่เพราะเหตุว่า  พระเจ้าเสด็จมาหาเราโดยอาศัยพวกเขา

โหราจารย์ได้พบพระกุมาร  และคุกเข่าลงนมัสการพระองค์  เรื่องจบลงอย่างสวยงาม  พวกเขารู้ว่าเฮโรดมีเจตนาร้าย  โหราจารย์จึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น (วรรคที่ 12)  เราจึงสรุปได้ว่า  การพบพระเยซูเจ้าแล้วพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิต  เพราะเหตุว่า ในพระคัมภีร์  การเปลี่ยนหนทางเป็นสัญลักษณ์หมายถึง การกลับใจ  นี่ต้องเป็นผลของการที่เราพบปะพระเยซูเจ้าด้วย  การเปลี่ยนแปลงชีวิตช่วยให้สามารถพบหนทางอื่น

การเผยแสดงของธรรมล้ำลึกนี้

ธรรมล้ำลึกในมุมมองพระคัมภีร์ มิได้หมายถึง ปริศนา และปัญหาที่แก้ไขไม่ได้  แต่เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่รอบตัว  แต่เรายังเข้าใจไม่สมบูรณ์  ในบริบทนี้ ธรรมล้ำลึกมิได้ถูกสงวนไว้สำหรับบางคนที่ได้รับเลือก  แต่ต้องถูกสื่อสารให้ทุกคน  นักบุญเปาโลกล่าวกับชาวเอเฟซัสว่า “พระเจ้าทรงเปิดเผยธรรมล้ำลึกนี้  พระองค์มิได้เปิดเผยให้มนุษย์ในอดีตรู้  แต่บัดนี้ ‘คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน  ร่วมเป็นกายเดียวกัน… ร่วมรับพระสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซู อาศัยข่าวดี’ ” (อฟ 3:6)  นี่เป็นหัวใจของการสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์  การเปิดเผยต่อโหราจารย์จากทิศตะวันออก  เป็นการแสดงองค์ต่อคนต่างความเชื่อ  ตามประเพณีคริสตชนจึงอยู่ในช่องทางที่ถูกต้องแล้ว  เมื่อชี้ให้เห็นโหราจารย์เป็นตัวแทนของชาติต่างๆ และเผ่าต่างๆ

ข้อความจากประกาศกอิสยาห์  เตือนใจเราถึงสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นแก่นของการฉลองนี้ “จงลุกขึ้นเถิด  จงฉายแสงเจิดจ้าเพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว  พระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทอแสงเหนือเจ้า” (อสย 60:1)  แสงสว่างซึ่งพระวาจาของพระเจ้านำมาให้เรา  ทำให้ “ความมืดซึ่งปกคลุมแผ่นดิน” (วรรคที่ 2) หายไป  นานาชาติจะมาหาความสว่างนี้ (วรรคที่ 3)   ทุกคนถูกเรียกให้มาเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า (มธ 28:19)  วันพระคริสตเจ้าแสดงองค์เป็นวันฉลองธรรมทูตยิ่งใหญ่  วัดใดไม่เป็นธรรมทูตก็ขัดแย้ง  ในฐานะชุมชนศิษย์พระคริสต์  ดังนั้นสำหรับคริสตชนทุกคน  ความเชื่อมิใช่เรื่องส่วนบุคคลและภายในใจ  แต่ความเชื่อต้องมีการสื่อสารออกไปและต้องเป็นชีวิตในชุมชน

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Sharing the Word Through the Liturgical Year
 โดย Gustavo Gutierrez, หน้า 36-38.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง