Skip to content

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2017 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้มีการบวชบาทหลวง ใหม่ คุณพ่อมาระโกโจงชอส์ แก้วมา โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีบาทหลวง นักบวช ชาย หญิง และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประวัติ

สังฆานุกรมาระโกโจงชอส์  แก้วมา
คติพจน์ “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” (ลก 1:46)
เกิดวันที่ 24กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525
สัตบุรุษ            วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ  แจ้ห่ม
บิดา                 นายซุนยง        ฮาม
มารดา             เซซีลีอาบัวผัด  แก้วมา
พี่น้อง               2 คนคุณพ่อเป็นบุตรคนโต
รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 15 เมษายน  ค.ศ. 1995/ พ.ศ. 2538  ณ วัดแม่พระแห่งลูร์ด  ลำปาง
โดยคุณพ่ออเล็กซานโดร  บอร์ดีญอง เป็นผู้โปรดศีลล้างบาป
รับศีลกำลังเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1995 / พ.ศ. 2538  ณ วัดแม่พระแห่งลูร์ด  ลำปาง
โดยพระคุณเจ้ายอแซฟสังวาลย์ศุระศรางค์ เป็นผู้โปรดศีลกำลัง

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา                                         โรงเรียนบ้านทุ่ง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                               โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                          โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  สาขาวิชาพลศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง  (หรือวิทยาลัยพลศึกษา) อ.เมือง  จ.ลำปาง
ปริญญาตรีคณะพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สุขุมวิท เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม       อ.สามพราน     จ.นครปฐม

ปริญญาโท คณะศาสนศาสตร์
สาขาวิชาเทวจริยธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม       อ.สามพราน     จ.นครปฐม

 

กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร          คุณพ่อเปโตรเมล๊อตตอ   คุณพ่อบรูโน  โรสซี่
บ้านเณรเล็ก                สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  นครปฐม  ค.ศ. 2006 – 2007
บ้านเณรกลาง             สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์  นครราชสีมา  ค.ศ.2008
บ้านเณรใหญ่              สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน  นครปฐม  ค.ศ. 2009 – 2017

รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
วันที่  9  สิงหาคม  ค.ศ.2014
โดยบิชอป ยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัยฃ
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม
วันที่  2  กุมภาพันธ์  ค.ศ.2015
โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
วันที่ 15 สิงหาคม  ค.ศ. 2016
โดยบิชอป ยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์
รับศีลบวชเป็นบาทหลวง
วันที่  16  ธันวาคม  ค.ศ. 2017
โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์
ณ   วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ   อ.แจ้ห่ม   จ.ลำปาง

1