Skip to content

วันที่ 5 ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ ณ อาสนวิหาร
ตามนโยบายของสังฆมณฑลเชียงใหม่ เน้นการอภิบาลครอบครัว ศ.ศ.2017-2019 ตามนโยบายของสมเด็จพระสันตะปาปา  บาทหลวงในเขต 1  จังจัดพิธีมิสซา มอบเกียรติบัตร แก่คู่แต่งงานที่ครบ 25 ปี และ 40 ปีขึ้นไป มีสัตบุรุษมาร่วมประมาณ 130 คน มีรับประทานอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหารโรงเรียนพระหฤทัย

0-1