Skip to content

วัน อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เขตวัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง จัดให้มีพิธีเสกวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านขุนขานใต้ หมู่.5 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ปัจจุบันมีคุณพ่อสันติ ยอเปย เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และมีครูประไพร รัตนคีรีชัย เป็นครูคำสอน ช่วยพ่อดูและหมู่บ้านขุนขานใต้
วัดหลังนี้คุณพ่อศราวุธแฮทู และคุณพ่อศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูนเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง โดยได้รับการอนุเคราะห์จากครอบครัวศรีสปัน

1