คุณ พ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม จิตตาธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก พาคณะครูคาทอลิก 24 คน มาฟื้นฟูจิตใจที่เชียงใหม่ เช้าวันพุธที่ 18 ตุลาคม ได้พบกับบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เวลา 9.30-10.30 น. ชมวีดีทัศน์ 350 ปี มิสซังสยาม และ พระศาสนจักรในมองโกเลีย ครูบางคนไปเยี่ยมชมอาสนวิหาร และ 11.30 น. จึงมุ่งหน้าไปศูนย์แม่ปอน

1

Recommended Posts