Skip to content

เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2017 คุณพ่อและพี่น้องสัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ ร่วมกันจัดฉลองวัดประจำปีครั้งแรก หลังจากที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะนี้ได้รับการประกาศเป็นเขตวัดอย่างเป็นทางการโดยแยกออกมาจากเขตวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกับบาทหลวงเขต 2 ทั้งหมด มีพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากจนล้นวัด ซึ่งในวัดนั้นจุได้ประมาณ 400 คน และพระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า “ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ เป็นวัดใหญ่มีคริสตังว่า 200 ครอบครัวเป็นพี่น้องชาวปาเกอะญอทั้งหมด ปัจจุบันมีคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส และคุณพ่ออรุณ กาโน๊ะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส พวกเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่มิชชันนารีโดยเฉพาะคณะเบธารามที่ได้เข้ามาแพร่ธรรมทำให้มีพี่น้องเข้ารับศีลล้างบาเป็นจำนวนมาก วัดหลังนี้สร้างขึ้นสมัยคุณพ่อการโลส โรดริเกซ เป็นเจ้าอาวาสแม่ปอน สมัยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ พวกเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนา พวกเราจึงสามารถที่จะมารวมชุมนุมฉลองวัดกันได้ ซึ่งมีคริสตชนหลายประเทศที่ไม่มีเสรีภาพเข่นเดียวกับเราพวกเขามีความลำบากในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ถูกเบียดเบียน แต่พวกเรามีเสรีภาพ เราคริสตชนมีความเชื่อเรื่องทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้พระเป็นเจ้า สอนเราให้รับใช้พระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา ราฟาแอลเป็นผู้ร่วมเดินทางเป็นผู้คุ้มครองเยี่ยวยารักษาเรา ดังนั้นให้เราช่วยกันเอาใจใส่ดูแลซึ่งรักษาซึ่งกันและกัน ในชุมชนหมู่บ้านของเรา ครอบครัวของเรา เช่นเดียวกับที่อัครเทวดาได้ดูแลเอาใจใส่เราและสอนให้เรารับใช้พระเจ้าในเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับท่าน”

1