Skip to content

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2017 ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ได้จัดให้มีพิธี ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ ราชินี  ที่พุทธสถานเชียงใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้มีตัวแทนของศาสนิกในเชียงใหม่ 5 ศาสนาประกอบด้วย ศาสนาพุทธ, คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในส่วนของคาทอลิกเรานั้นมีบาทหลวง นักบวชชาย หญิง หลายองค์และหัวหน้าฝ่ายงานศาสนสัมพันธ์ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินี้ด้วย