Skip to content

วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่สำนักงานเครือข่ายกองบุญข้าว จอมทอง ศูนย์แพร่ธรรมฯ ได้จัดการสัมมนาครูคำสอนปกาเกอะญอเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อหา ๑. ทบทวนสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกในประทศไทย ๓๕๐ ปี เน้นบทที่ ๓ เรื่องสนามและฐานเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่ วิทยากรโดย คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ๒. การประกาศข่าวดีและการอภิบาลคริสตชนในบริบทสังคมปัจจุบัน วิทยากรโดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา และ ๓. การเสริมสร้างกระแสเรียกการเป็นครูคำสอน วิทยากรโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู มีครูคำสอนและคุณพ่อมาร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๕๓ คน

1