Skip to content

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม 2017 ณ. อ ศูนย์งาว ลำปาง จำนวนบาทหลวงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน
วาระ ที่ 1 แจ้งให้ทราบ หัวข้อการประชุม
1. เรื่อง โครงการการอบรมชีวิตครอบครัวระดับเขต
2. เรื่อง สารหาผู้รับผิดชอบทำหน้าที่หัวหน้า BEC ของเขต 3
3. เรื่อง จิตตาธิการแผนกเยาวชน เขต 3
4. เรื่อง แผนกพระคัมภีร์ กาาจัดหาผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ประจำเขต 3
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือ และ ลงมติ
1. เรื่อง การอบรมชีวิตครอบครัวระดับเขต – ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่า ปีนี้ เป้าหมายให้เน้นตัวแทนเยาวชนแต่ละวัดก่อน – กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนอายุระหว่าง 17-23 ปี ระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย – ส่วนสถานที่และเวลา ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม แต่เนื่องด้วย ระหว่างเดือนตุลาคม ติดกับค่ายเยาวชนระดับชาติ ที่จะจัดขึ้นใน ราชบุรี ระหว่าง 18-22 ตุลาคม ที่ประชุมจึงเสนอให้ทำการเลื่อนไป เป็น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ช่วงวัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ที่ แจ้ห่ม – เสนอให้คู่แต่งงานมาแบ่งปันด้วย – การจัดค่าย อบรมเยาวชน เรื่องชีวิตครอบครัว โครงการสร้าง จดหมาย และตารางเวลาให้เสร็จไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคม – เนื่องด้วยทุกวันเสาร์ วัดลำปาง มีกิจกรรมสวดตามบ้าน จึงเสนอให้เป็นอาทิตย์ที่สาม พฤศจิกายน ในการจัดอบรม
2. เรื่อง สารหาผู้รับผิดชอบทำหน้าที่หัวหน้า BEC ของเขต 3 – ที่ประชุมเสนอและได้เลือกพ่อเปาโล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า BEC ประจำเขต 3
3. เรื่อง จิตตาธิการแผนกเยาวชน เขต 3 – หลังจากปรึกษาพิรจาณา ที่ ประชุมได้นำเสนอและได้เลือกคุณพ่ออันเดร เป็นจิตตาธิการแผนกเยาวชน เขต 3
4. เรื่อง แผนกพระคัมภีร์ กาาจัดหาผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ประจำเขต 3 –
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้เริ่มจาก แต่ละวัดก่อน และค่อยปรึกษาวางแผนในระดับเขตต่อไป – ให้แต่ละวัดจัด ตั้งมุมพระคัมภีร์ โดยพระวรสาร นักบุญมัทธิว – จัดหาเวลาจัดโครงการกิจกรรมไบเบิ้ลเกมส์ – แต่ละเขต ในเดือนตุลาคม – การตั้งผู้ประสานงานพระคัมภีร์วัดละ-1 ท่าน – เลือกตามความเห็นพ่อเจ้าวัด – ทั้งนี้เพื่อความสะดวกที่สุด เรื่อง ตัวแทนผู้ประสานงานพระคัมภีร์น่าจะเป็นครูคำสอน เพราะมีพื้นฐานพระคัมภีร์อยู่แล้ว และมีเวลาทุ่มเทให้กับวัดมากกว่า – ทั้งนี้เนื่องด้วยบริบทการเลือก ไม่เอื้ออำนวยพื้นที่แต่ละที่ – จึงให้แต่ละวัดสรุปเองว่าแต่ละวัดจะดำเนินการแบบไหนอย่างไร ตามความสะดวกและเหมาะสมที่สุด – – ปิดประชุม เวลา 12.00 น. – ประชุมครั้งหน้า 7 กันยายน 2017 09.30 น.

ผู้เขียนข่าว (คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล)

20179896_1413552355367124_640281346_n