Skip to content

วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2017 สัมมนาบาทหลวงทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 31  การอภิบาลครอบครัวในบริบทสัมคมปัจจุบัน : การป้องกันPrevention การเยียวยา Healling และการส่งเสริมชีวิตครอบครัวเข้มแข็ง Enriehment ณ บ้านผู้หว่าน

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เราใส่ใจและจะให้ความใส่ใจการอภิบาลครอบครัวในสังคมปัจจุบัน เราศึกษาความเป็นจริงของสภาพครอบครัวในปัจจุบัน… การวิจัยความจริงของชีวิตครอบครัวปัจจุบัน… ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอครัวที่อยู่กันหลายชั่วอายุคนรวมกัน และไม่มีบ้านเป็นของตนเอง หลายมิติของปัญหา รายได้ และความยากลำบากของครอบครัว เราศึกษา เอกสารเอกสารคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิส… เป็นเวลาที่เราจะเดินเคียงข้างครอบครัว ช่วยเหลืออย่างจริงจัง เป็นเพื่อน เดินเคียงข้าง และพัฒนาการอภิบาลครอบครัวให้มากกว่าที่เคย… พระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกร้องความจริงจัง ความรัก ความลึกซึ้ง และให้ความเคารพต่อชีวิตครอบครัวให้มากขึ้นในยุคปัจจุบันที่ซับซ้อนของครอบครัว เราต้องไตร่ตรองและใส่ใจจริงๆ เราไตร่ตรองจากเอกสารพระศาสนจักร… ต้องเดินเคียงข้างใกล้ชิด ไตร่ตรองความชัดเจน และบูรณาการช่วยเหลือความอ่อนแอหรือความเปราะบางของครอบครัว…สำคัญมากต้องให้ความใส่ใจ… กับการอภิบาลครอบครัว คงเป็นความงดงามขอพระศาสนจักรไทยที่เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากกว่าที่เคย ขอบพระคุณพระเจ้า พวกเราบาทหลวงมารวมกันเพื่อเป้าหมายนี้ ขอพระองค์ทรงพระเมตตาช่วยเหลือให้เราสามารถมากกว่าทีเคยเพื่อครอบครัว

 

ที่มา : เว็บไซต์สังฆมณฑลกรุงเทพ http://www.catholic.or.th

01