Skip to content

เมื่อวันที3 กรกฎาคม 2017 บาทหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ เขต 2 ได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อติดตามและวางแผนกิจกรรมอภิบาลของเขตที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ เป็นเจ้าภาพสถานที่ สำหรับเขต 2 ประกอบด้วย เขตวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง เขตวัดนักบุญปาตริก ป่าตึง เขตวัดแม่พระนิจานุเคราะห์ บ้านดินขาว เขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน เขตวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย และเขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

โอกาสนี้ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายหน้าที่ให้คุณพ่อในเขตรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คุณพ่อศรวรรษ ไฝ่หาคุณธรรม เป็นผู้ประสานงานเยาวชน คุณพ่อกรุณ กาโน๊ะ เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม BEC คุณพ่อมงคล เจริญธรรม รับผิดชอบประสานงานนด้านพิธีกรรม

พร้อมกันนี้ได้กำหนดกิจกรรมร่วมกันของเขตประกอบด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา ทุกเขตวัดได้จัดให้มีการสวดสายประคำเป็นพิเศษและจัดให้การสวดแม่พระนิจานุเคราะห์ทุกวันเสาร์ต้นเดือน รวมทั้งจัดให้มีพิธีสวดสายประคำ แห่พระรูปแม่พระมิสซาระดับเขตในวันที่ 19 สิงหาคม 2017 ในเวลา 19.00 น. และฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2017 ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน ในเวลา 10.00 น.  และในวันที่20 สิงหาคม วันเดียวกันนี้ทางวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นวรรค์ บ้านแม่มิงค์ จัดฉลองวัดประจำปีขึ้นและจะมีการแห่แม่พระในหมู่บ้านเพื่อระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาครบ 100 ปี ด้วยเช่นกัน จากนั้นเขตวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย จะจัดให้มีการสวดสายประคำและฉลองแม่พระบังเกิดในวันที่ 9 กันยายน 2017 ในเวลา 10.00 น.

นอกจากกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาแล้ว ทางเขต 2 ได้กำหนดกิจกรรมในโอกาสปีครอบครัวและเมตตาธรรมต่อเนื้องในปี 2017 ดังนี้

  1. จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูชีวิตครอบครัวสำหรับคู่สมรสระดับเขตร่วมกัน โดยประสานกับทีมงาน สชค. สังฆมณฑลฯ
  2. แต่ละเขตวัดจัดให้มีการสำรวจและเชิญชวนคู่สมรสที่ยังไม่เข้าพิธีสมรสอย่างถูกต้อง โดยจะให้การอบรมในระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดให้มีพิธีรื้อฟื้นศีลสมรสร่วมกันของแต่ละเขตวัดเพื่อให้ครอบครัวจะได้กลับมามีส่วนร่วมในพิธิกรรมรับศีลศักดิ์สิทธิ์และร่วมกิจกรรมของชุมชนแห่งความเชื่อด้วยความศรัทธาและมีความชื่นชมยินดี
  3. แต่ละเขตวัดได้จัดให้แต่ละครอบครัวมีส่วนร่วมในพิธีกรรมของวัด เช่น ในวันอาทิตย์ ให้แต่ละครอบครัวช่วยกันอ่านบทอ่าน ช่วยพิธีกรรม เก็บถูงทาน อ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน เป็นต้น
  4. แต่ละเขตวัดจะจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมคู่สมรสที่เคยผ่านการอบรมฟื้นฟูชีวิตครอบครัวแล้วได้กลับมาพบปะเข้าเงียบด้วยกัน
  5. สำรวจคู่สมรสที่ครบ 25 ปี และ 50 ปีเพื่อเข้าเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรที่สังฆมณฑลฯ จะจัดขึ้น
  6. เขตวัดแม่พระนิจานุเคราะห์ บ้านดินขาว จัดฉลองคริสตมาสในวันที่ 24 ธันวาคม 2017 วันที่ 25 ธันวาคม 2017 จัดให้มีพิธีเสกวัดที่บ้านขุนปอน วันที่ 26 เสกวัดนักบุญทั้งหลายที่บ้านป่ากล้วย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  7. เขตวัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง อำเภอแม่แจ่ม จัดให้มีการฉลองครบรอบ 60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ เพื่อเป็นโอกาสให้บรรดาลูกวัดที่บาทหลวงนักบวชในคณะต่างๆ ได้มีโอกาสกลับมาพบปะกับครอบครัวและส่งเสริมกระแสเรียกและปลูกฝังความเชื่อของชุมชนด้วย
  8. แต่ละเขตวัดจัดให้มีวัดนำร่องกิจกรรม BEC เพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชนโดยเน้นการศึกษาพระวาจาและลงสู่ภาคปฏิบัติให้เขตขึ้นเป็นรูปธรรม
  9. ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2018 ได้จัดชุมนุมเยาวชนรวมเขต 2 ในหัวข้อเยาวชนกับชีวิตครอบครัวในพระศาสนจักรคาทอลิก โดยวัดนักบุญเปาโล นาเกียน กับวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยใช้สถานที่วัดนักบุญเปาโล นาเกียน

และจัดให้มีกิจกรรมสำหรับชุมนุมกลุ่มแม่บ้านของเขต 2 วัดนักบุญเปาโล ห้วยตองเป็นเจ้าภาพ ส่วนวันและเวลาจะกำหนดในโอกาสประชุมครั้งต่อไป