Skip to content
วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก

วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก 2 กรกฎาคม 2017

บทอ่าน กจ 12:1-11 ; 2 ทธ 4:6-8, 17-18 ; มธ 16:13-19
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 153, 424, 440, 442, 552, 553, 586, 869, 881, 1444, 1969
จุดเน้น การเชื่อในพระเจ้า หมายความถึง การไม่มีข้อสันนิษฐานใดเกี่ยวกับพระองค์ และการหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราสามารถคิดได้

การสนทนาแลกเปลี่ยนกันระหว่างพระเยซูเจ้าและนักบุญเปโตร  ที่ได้รายงานในพระวรสารวันนี้  เป็นสิ่งสำคัญ  เปโตรเป็นชาวยิว  และบรรดาชาวยิวเชื่อว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาหาพวกเขาในลักษณะมีอำนาจบารมียิ่งใหญ่ที่ปราบศัตรูได้  พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงแก่เปโตรและบรรดาอัครสาวกว่า  พระองค์กำลังเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์  จะถูกทำให้ขายหน้าและพบการปฏิเสธ  เปโตรจะเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ที่ได้รับการสัญญาได้อย่างไร  นี่เป็นการท้าทายสำหรับเปโตร  เขาต้องจัดการข้อสงสัยนี้

นี่อาจเป็นปัญหาข้อสันนิษฐานของเราเองเกี่ยวกับพระเจ้า  เราหวังว่าพระเจ้าควรทำอะไรใช่ไหม  บางคนปฏิเสธพระเจ้า  เพราะพระองค์ไม่ทำโลกในวิธีที่พวกเขาต้องการ  พระเจ้ายอมให้มีความชั่วได้อย่างไร  ทำไมพระเจ้าทำสิ่งนี้  ทำไมพระองค์ทำสิ่งนั้น  ประชาชนหลายคนไม่เชื่อพระเจ้า  เพราะพระองค์ไม่ทำอะไรตามที่พวกเขาสันนิษฐาน (ต้องการ)

เมื่อมีอะไรเกิดตามข้อสันนิษฐาน  บางทีเราควรพิจารณาวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น  เราทำกับพวกเขาอย่างไร  หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังของเรา  เราสรุปว่าพวกเขาคิดแบบที่เราคิดไหม  เราสันนิษฐานไม่เหมาะหรือไม่แม่นยำชัดเจน  เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปในตัวเขา  พวกเขารู้สึกเหมือนเรารู้สึกไหม  ถ้าไม่  เราปฏิเสธพวกเขาใช่ไหม

เปโตรได้สงสัย  มีความยากลำบาก  และได้ละทิ้งพระเยซูเจ้าระหว่างมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์  แต่พระเยซูทรงรู้ว่ามีอะไรในใจของเขา

เช่นเดียวกันกับนักบุญเปาโล  ในที่สุดเขาได้ทิ้งข้อสงสัยของตนทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า  จนกลายเป็นอัครสาวกสำหรับคนต่างความเชื่อ    ตามประเพณีบอกเราว่าทั้งเปาโลและเปโตรได้ทนทุกข์จนเป็นมรณสักขีที่กรุงโรม  และกลายเป็นผู้ก่อตั้งพระศาสนจักร  ซึ่งถูกสร้างบนศิลามั่นคงแห่งความเชื่อของท่านทั้งสอง

ให้เราพยายามปล่อยวางข้อสันนิษฐาน (ข้อสงสัย) เกี่ยวกับพระเจ้า  และติดตามพระองค์  บนหนทางที่พระองค์ทรงเลือกให้เรา  มิใช่สิ่งที่เรากำลังคาดหวัง

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Daily Homilies โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2017), หน้า 283-285.