Skip to content

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2017 คุณพ่อเจ้าวัดและชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทอง ได้จัดให้มีพิธีฉลองวัดประจำปี พร้อมกับได้ประกอบพิธีเสกบ้านพักบาทหลวงหลังใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระครูโสภณ สุวรรณาทรเจ้าคณะตำบลดอนแล้ว และรองเจ้าอาวาสวัดธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุธและคริสต์ด้วย

ก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณในวัด พระคุณเจ้าได้ประกอบพิธีเสกบ้านพักบาทหลวงหลังใหม่ ซึ่งเป็นบ้านพักหลังที่สอง ซึ่งหลังแรกนั้นได้สร้างสมัยคุณพ่อคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธารามได้เข้าไปทำงานแพร่ธรรมที่จอมทองนี้ในปี ค.ศ. 1953 จนถึงปัจจุบันอายุใช้งานกว่า 64 ปีแล้วและเริ่มผุพังจนพระคุณเจ้าได้มีโอกาสร่วมฉลองวัดประจำปีของจอมทองเมื่อปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมาจึงอนุมัติให้สร้างบ้านพักหลังใหม่ด้วยงบประมาณกว่าสามล้านบาท

สำหรับวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทอง เป็นวัดเก่าแก่ลำดับต้นๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่กลุ่มมิชชันนารี คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ได้เข้าไปเผยแพร่ความเชื่อที่อำเภอจอมทองในปี  ค.ศ. 1953 และได้จัดซื้อที่ดินที่อำเภอจอมทอง และสร้างเป็นบ้านพักและศูนย์ให้การศึกษาแก่เด็กๆก่อนที่จะเข้าไปจัดซื้อที่ดินและสร้างศูนย์แพร่ธรรมกับชาวปกาเกอะญอที่ บ้านแม่ปอน ในเวลาต่อมา

ปัจจุบันที่วัดจอมทองแห่งนี้ มีคุณพ่อจีรภัทร์ รักสีขาว คณะเบธาราม เป็นเจ้าอาวาส และมีกลุ่มกิจกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิกโดยคณะนักบวชต่างๆ เช่น มีศูนย์อบรมเยาวชนสตรีชาวเขาโดยคณะซาเลเซียน หรือที่เรียกว่าบ้านธิดารักษ์, บ้านพันธกิจแห่งรัก ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานโดยสังฆมณฑลและมีซิสเตอร์คณะแม่ปอนให้การอบรมดูแล สำหรับบ้านพันธกิจแห่งรักนี้เริ่มด้วยภารดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ร่วมกับศิษย์เก่าแม่ปอน และศูนย์สังคมพัฒพนา เพื่อสร้างเป็นบ้านพักให้การอบรมเด็กและเยาวชนที่ลงมาศึกษาต่อในเมือง, บ้านพระเมตตาของคณะเซนต์คาเบรียล เป็นศูนย์ให้การอบรมแก่เยาวชน และฝึกอาชีพแบบพอเพียงโดยภารดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์, และคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ได้จัดซื้อที่ดินไว้แล้วเพื่อจัดสร้างกิจกรรมของคณะในโอกาสต่อไปด้วย รวมทั้งที่บ้านนิรมล ซึ่งเป็นบ้านศูนย์กลางของซิสเตอร์คณะแม่ปอน และให้การอบรมแก่เด็กเยาวชนหญิงเพื่อฝึกชีวิตนักบวชและให้การศึกษาด้วย

1
1