Skip to content

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 กรมการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ได้จัดงานเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ใน ชื่อ “เยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ” ที่พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน มีคณะกรรมการและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 180 คน จาก 5 ศาสนา นอกจากผู้นำศาสนาอื่นๆ แล้ว ทางฝ่ายคาทอลิกนั้น พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  ได้เข้าร่วมในการเปิดงานครั้งนี้ด้วย พร้อมกับคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ฝ่ายคาทอลิก เจ้าหน้าที่เยาวชน กลุ่มเยาวชน YPD ตลอดจนคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัย เรยีนาและมงฟอร์ตด้วย

18671642_1332712533491319_2755802953673718251_o