Skip to content

คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล หัวหน้าสงฆ์เขต 2 ร่วมกับคณะสงฆ์เขต 2 เชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดค่ายเยาวชนเขต 2 ณ วัดนักบุญปาตริก หมู่บ้านป่าตึง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ หัวข้อ “พระวาจาเป็นของขวัญ บุคคลต่างๆล้วนเป็นของขวัญ” ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน ค.ศ. 2017 มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 460 คน

สรุปเนื้อหาและภาพรวมดังนี้ เนื้อหา 1 ด้านชีวิตครอบครัว ก่อน และหลัง

กฎหมาสยพระศาสนจักรว่าด้วยศีลสมรส  ซึ่งได้รับเกียติจาร้อกคุณพ่อศราวุธ แฮทู ท่านได้แบ่งปันกับเยาวชนในเรื่องความสำคัญของการแต่งงาน ข้อห้ามในการแต่งงานหรึอข้อขาดขวางในการแต่งงาน และการเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการแต่งงาน และได้ชี้ให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าของการแต่งงานกับการยึดประเพณีอันทรงคุณค่าของชนเผ่าปาเกอะญอที่ต้องเห็นคุณค่าของความเป็นคน ที่ต้องรักตัวสง่วนตัวและที่สำคัญต้องยึดหลักคำสอนของพระศาสนจักร

เนื้อหา 2 ด้านพระวาจา และบุคคล
เนื้อหาด้านพระวาจาและบุคคลได้รับเกียติจากนคุณพ่อ ณัฐพลศ์ แดงสวาท ซึ่งท่านได้แบ่งปันกับเยาวชนให้เข้าใจพื้นฐานของศีลศักดิ์สิทธิ์
– ว่าศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นมีกี่ประการ
– ใครที่สามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้
– ศีลศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และให้คุณค่าแก่ชีวิตคริสตชนอย่างไร
– และคริสตชนแต่ละคนสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ่ได้กี่ประการ

ซึ่งการแบ่งปันได้เน้นให้เยาวชนได้เข้าใจถึงคุณค่าของศีลศักดิ์สิทธิ์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งๆขึ้น พร้อม  ทั้งให้เข้าใจถึงการปฎิบัตตัวที่เหมาะสมในการเป็นคริสตชนในการเคารพและให้ความสำคัญต่อ ศีลศักดิ์สิทธิ์

เนื้อหา 3 เยาวชนกับ ยุคไฮเทค

– เนื้อหาด้านเยาวบชน กับยุคไฮเทค ได้รับเกียติจากคุณพ่อ ธินากร ดำรงอุษาศีล ซึ่งท่านได้แบ่งปันให้เยาวชนได้เข้าใจเกี่ยวการใช้สื่อในยุคปัจจุบัน ทำอย่างไรให้ทานต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สื่อไอที ซึ่งแน่นอนว่าสื่อนั้นมีทั้งให้คุณและให้โทษ และเราในฐานะเป็นผู้บริโภคเราควรทำอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถรู้ทันกับสิ่งที่เราใช้ และอย่างไรให้เกิดผลและควรระวังในเรื่องไดบ้าง

เนื้อหา 4 พูดถึงวิถีชีวิตชาวปาเกอะญอในความสัมพันกับธรรชาติ ได้รับเกียติจากนักปรัชดผลชาวบ้าน คุณปู่ จอนี่ ซึ่งท่านได้แบ่งปันให้เยาวชน

-ได้เห็นและตระหนักถึงชีวิตของคนเราในความสัมพันกับธรรมชาติ เมื่อเราใช้ธรรมชาติ เราต้องใช้อย่างไร ดูแลมันอย่างไร เพราะคุณค่าของธรรมชาตินั้นมันมีความสัมพันต่อวิถีชีวิตของเรา
– ชีวิตของเราแต่ละคนจะต้องมุ่งพัฒนาในด้านใด เช่นด้านร่างกายเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ร่างกายเรานั้นมีคุณค่า ด้านชีวิตจิตเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อการดำเนินชีวิตของเรานั้นดำรงอยู่อย่างรู้ตัว
– ให้เยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าในความเป็นชายและหญิง เราจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไรในสถานะที่เราเป็นอยู่ เราจะต้องรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของความรักระหว่างชายหญิง

สรุปภาพรวม เนื้อหามีความเหมาะสมกับเยาวชน ซึ่งกิจกรรมกลุ่มที่จัดบรรดาเยาวชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการแต่งงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้บรรดาเยาวชนได้เข้าใจมากยิ่งๆขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสมรสก่อนแต่งงานและหลังแต่งงาน

 

ชื่อค่าย                     “พระวาจาเป็นของขวัญ บุคคลต่างๆล้วนเป็นของขวัญ”

เพลงประจำค่าย

เยาวชน   เยาวชน   เราเป็นนพี่น้องกัน
เราทุกคน เราทุกคน   ต่างเป็นหนึ่งเดียวกัน    พระเป็นเจ้าทรงเป็นบิดาของเรา พระองค์ทรงรักเราทุกคน
Nauj tauj plaij nauj taujplaij p’kaiv dauv pujwai pgaz kauv gaz pgaz kauv gaz p’kaiv t’hpugauz K’caj ywaz meij p’paj kauv gaz aifkwi wai pgaz kauv av gaz

สรุปผล

1.ด้านสถานที่

ใช้สถานที่ที่วัดสำหรับพิธีกรรมทางนอาศาสนาต่างๆ และ ที่โรงเรียนดอยอินทนนย์สำหรับรับประทานอาหาร  ซึ่งสถานที่นั้นนับว่ามีความพร้อมพอสมควร บริเวณกว้างเพียงพอสำหรับการจัดการอบรม และกิจกรรมต่างๆ ห้องน้ำเพียงพอ สะอาดดี ชาวบ้านได้ให้ความร่ามมือกันอย่างดีมาก ในการเสียสละช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในค่ายคำสอนการทำอาหาร การต้อนรับเด็กมาพักที่บ้าน รวมถึงการช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อย
2.ด้านบุคลากร ทีมงาน
คุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ และครูคำสอน ผู้นำหมู่บ้าน ต่างร่วมมือ และทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างดี และมีความพร้อมเสมอ
3.โภชนาการ
อาหารมีความพร้อม เพียงพอทุกมื้อต่อจำนวนของเด็ก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างดี
4.ด้านพิธีกรรม
ได้จัดรูปแบบการภาวนาแก่เยาวชน โดยมีผู้นำการการภาวนาแบบสั้นๆ การภาวนาก่อนอาหาร หลังอาหาร ก่อนอบรม หลังอบรม และการซ้อมเพลงในพิธีมิสซาทุกครั้ว
5.ด้านทะเบียนเอกสาร
ได้จัดให้มีการลงทะเบียนที่ชัดเจน โดยมีองค์ครบถ้วน เช่น ลำดับ, ชื่อ-สกุล, เขต หมู่บ้านและป้ายชื่อ
6.ด้านบริการ พยาบาล
มียาให้บริการเยาวชนเพียงพอต่อความต้องการของเยาวชน ส่วนการดูแลเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่อยู่ในสภาพ หรือเหตุการณ์ที่ใกล้ชิดเยาวชนมากที่สุด เพราะถือว่าเป็นหนทางที่แสดงออกถึงการเอาใจใส่เยาวชนและเยาวชนที่โตๆก็ให้ความร่วมมือในการดูแลเพื่อนๆอีกด้วย
7.ด้านประชาสัมพันธ์
มีความชัดเจนมาก เพราะจะมีการแจ้งตารางเวลาอย่างสม่ำเสมอ และย้ำบ่อยๆ ถึงตารางเวลา และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างทั่วถึง
8.กิจกรรม สันทนาการ
จัดรูปแบบ ตามสภาพที่เหมาะสมกับวัยเยาวชนโดยแทรกเนื้อหา สาระเกี่ยวกับคุณค่าของพระวรสารและสอดคล้องกับ เพลงประจำค่าย ซึ่งเยาวชนได้ตอบสนองกิจกรรมอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ยังไม่กล้าแสดงออกเพียงพอ เนื่องจากเด็กเยาวชนบางหมู่บ้านยังคงอยู่บรรยากาศและอิทธิพลของวัฒนธรรมประเพณีดังเดิมมากจึงไม่กล้าแสดงออกพอสมควร แต่โดยภาพรวมมีการพัฒนา และเริ่มเข้ากับเพื่อนมากขึ้น( รวมทั้งวิทยากรบรรดาคุณพ่อในเขตและวิทยากรรับเชิญจากที่อื่นๆ ที่ได้มาให้เนื้อหาเสริม ด้านชีวิต ครอบครัว กฎหมายพระศาสนจักร เพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของสถาบันครอบได้อย่างดี  และการใช้สื่อไอทีในปัจจุบัน เน้นให้เยาวชนรู้คิด รู้ใช้อย่างถูกต้อง )
9.ด้านที่พัก

สรุปภาพรวม เยาวชนมีการเปิดใจ ในการให้ความร่วมมือกับผู้นำถึงแม้อาจมีบางคนที่ยังไม่ค่อยกระตือรือร้นแต่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดี เยาวชนให้ความสนใจในเนื้อหาที่จัดเตรียมใว้และแต่ละคน เริ่มแสดงบทบาทในการเป็นผู้นำและมีบางคนนำพรสวรรค์ของตนเอง แบ่งปันกับเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งทำให้เกิดความสนใจถึงเนื้อหามากยิ่งๆขึ้น

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสุธน  คีรีวัฒนสกุล SCJ. หัวหน้าโครงการ บรรดาคุณพ่อในเขต และทีมงาน ซิสเตอร์ ครูคำสอน บรรดาบราเดอร์ รวมถึงพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านวัดนักบุญปาตริกทุกท่าน ที่เสียสละเวลา ช่วยทำอาหาร และบรรดาผู้ที่มีส่วนในการจัดค่ายคำสอนครั้งนี้ทุกท่าน

บุคลากรทีมงาน

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล เจ้าอาวาส วัดอัสสัมชัญ แม่ปอน
2 คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เจ้าอาวาส วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์จอมทอง
3 คุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์ เจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโลห้วยตอง
3 คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว เจ้าอาวาส วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง
4 คุณพ่อณัฐพงศ์ แดงสวาท ดินขาวเจ้าอาวาส วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
5 คุณพ่อเอกพล ไชยารา เจ้าอาวาส วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าฝาง
6 คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์ชัยพันธ์ เจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโล นาเกียน
7 คุณพ่อสตวรรษ ฝ่หาคุณธรรม เจ้าอาวาส วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย
8 คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโลห้วยตอง
9 คุณพ่อพิทักษ์ บีทู ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอัสสัมชัญ แม่ปอน
10 ซิสเตอร์สุชาดา รักพงไพร แม่ปอน
11 ครูณัฐธิดา ศศิธรรัตนชัย ครูคำสอน เขตห้วยตอง
12 ครูอารียา ศักดิ์ชาติบำรุงกุล ครูคำสอนเขตห้วยตอง
13 ครูอนุพงศ์ วัชระไพรวัลย์ ครูคำสอนเขตห้วยตอง
14 ครูสม โพเง ครูคำสอนเขตห้วยตอง
15 ซิสเตอร์ สมฤทัยไพศาล ห้วยตอง
16 กรกต ปู่คำ อมก๋อย
17 ซิสเตอร์ กมลวรรณ พนาบรรพต อมก๋อย
18 บร บรรเจิด ชื่นสุขเลิกทวีกุล SCJ
19 บร ขจรศักดิ์ SCJ
20 บร ระวี เพิ่มพูนวิชา SCJ
21 บร สมชาติ SCJ
22 บร รัตนชัย SCJ
23 ซ. มาณวิกา แงจิ ป่าตึง
24 ซ. เบนจามิน กุหลาบคีรีไพร ดินขาว
25 ซ. เจสสิก ประเสริฐ ดินขาว
26 ซ. พิมลนาฎ ประลองผล ป่าตึง
27 ครู บุญศรี สมบูรณ์พูลเพิ่ม ป่าตึง
28 ครู ยอดชัย ดำรงอยู่เลิศ แม่มุ
29 ครู นิพล ปูชูเด ห้วยตอง
30 ครู สมบูรณ์ สิทธิคงชื่น แม่มุ
31 บร คำสิงห์ ปู่เงิน SCJ
32 นายยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนเชียงใหม่

 

บร ระวี    เพิ่มพูนวิชา (SCJ)
บันทึกและเรียบเรียง

1