Skip to content

พระ บิชอปฟรังซิศ เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ไปเยี่ยมค่ายคำสอนที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่ออูโก โดนีนี เป็นพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยมีซิสเตอร์แม่ปอน บราเดอร์คณะเบธาราม ครูคำสอน และเยาวชนฯ ได้มาช่วยคำสอนครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2017